Rectificatie

Digitalisering van administratieve archieven

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Stedenbouw en Erfgoed
Nationaal identificatienummer
0316.381.039_23723
Postadres
vooruitgangstraat 80/1
Plaats
Brussel
Postcode
1035
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Cecilia Paredes
Telefoon
-
E-mail
cparedes@sprb.brussels
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://patrimoine.brussels

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=313787

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Digitalisering van administratieve archieven

Referentienummer: DMS-C_DMS_2018_0040-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 72311100 - Gegevensconversie

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Deze opdracht voor de uitvoering van diensten omvat de digitalisering van meerdere verzamelingen van archieven met als doel de raadpleging ervan te vergemakkelijken.
De verrichtingen worden gedetailleerd beschreven in Deel IV van dit bijzonder bestek

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

10-07-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-519784

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 06-07-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Nadere inlichtingen

Overige nadere inlichtingen

zie aangepast pagina's van het bestek

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1687 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!