Rectificatie

IT-monitoring als "managed services" (MaaS)

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
NATIONALE BANK VAN BELGIE
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
Brussel
Postcode
-
NUTS-code
BE - BELGIQUE-BELGIË
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
DIENST AANKOPEN
Telefoon
+32 22215090
E-mail
caa@nbb.be
Fax
+32 22213106

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://www.nbb.be/

Adres van het kopersprofiel: https://www.nbb.be/

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

IT-monitoring als "managed services" (MaaS)

Referentienummer: 2018-1426

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 72500000 - Informaticadiensten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

IT-monitoring als "managed services" (MaaS)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

07-01-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: ORDGCC

TED eSender-klantenlogin: ORDGCC

Referentie van de aankondiging: 2018-537856

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 248-573933

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 21-12-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

De offertes moeten neergelegd worden in de e-Tendering urne beschikbaar via volgende link : https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=329407

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1687 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!