Aankondiging van een opdracht

Procurement CSSM Tooling

In het kader van de verdere uitbouw en optimalisatie van de procurement and facility management afdeling (PFM) lanceert Credendo deze oproep naar kandidaten voor de levering van een cloud procurement solution. De oplossing moet de Credendo PFM afdeling in staat stellen om haar activiteiten rond contract management, spend management en supplier relationship management op een professionele en effectievere wijze uit te voeren.

Datum van verzending van deze aankondiging
10-01-2018
Publicatiedatum
Deadline
14-02-2018
Regiocodes (NUTS)

BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Opdrachtcodes (CPV)
72200000 - Softwareprogrammering en -advies
Contracttype
Diensten
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Delcredere Ducroire
Postadres
Rue Montoyerstraat 3
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Tom Wauters
E-mail
t.wauters@credendogroup.com

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
300000.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1120 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer