Rectificatie

Mededingingsprocedure met onderhandeling inzake de ontwikkeling, de implementatie en het onderhoud van een synchroon internet onderwijssysteem gebaseerd op WebRTC technologie.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
BEDNET VZW
Nationaal identificatienummer
0865402821
Postadres
Bondgenotenlaan 134/4
Plaats
Leuven
Postcode
3000
NUTS-code
BE242 - Arr. Leuven
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Bart Marien
Telefoon
+32 16204045
E-mail
bart.marien@bednet.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.bednet.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=295174

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Mededingingsprocedure met onderhandeling inzake de ontwikkeling, de implementatie en het onderhoud van een synchroon internet onderwijssysteem gebaseerd op WebRTC technologie.

Referentienummer: BEDNET VZW-BEDNET_2018/001-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 48190000 - Software voor onderwijsdoeleinden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Bednet wenst middels deze opdracht inzonderheid dienstverlening te bekomen inzake de ontwikkeling, de implementatie en het onderhoud van een nieuwe applicatie die zal gebruikt worden om synchroon internetonderwijs aan te bieden.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

26-01-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-500489

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 008-014339

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 12-01-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Ongewijzigde selectieleidraad beschikbaar

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1763 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!