AZ Monica
Aankondiging van een opdracht

Anesthesiebeademingstoestellen

Het betreft een overeenkomst met één leverancier voor het leveren, installeren en inbedrijfstellen van anesthesiebeademingstoestellen voor het operatiekwartier. De aankoop gaat gepaard met het afsluiten van een onderhoudscontract voor elk toestel.

Publicatiedatum
31-10-2015
Deadline
15-12-2015 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
33172000 - Apparatuur voor anesthesie en reanimatie
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
AZ Monica
Postadres
Florent Pauwelslei 1, 2100 Deurne, BE
Contactpunt(en)
De heer Bart Brokken

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.
* Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.
* In navolging van art. 63 van het KB van 15 juli 2011 moet de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Het attest heeft betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of offertes, al naargelang.

Economische en financiële draagkracht

* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
* Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Eventuele minimumeisen:

Geen negatief eigen vermogen.

Vakbekwaamheid

* Een lijst van de voornaamste gelijkaardige leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, binnen Benelux. Op de referentielijst dient de waarde van de opdracht en de coördinaten van een contactpersoon vermeld te worden.
* CE attest(en) (digitaal)
* Technische beschrijving en documentatie van het aangeboden product.

Eventuele minimumeisen:

* Minimaal 3 referenties van gelijkaardige leveringen binnen de ziekenhuissector.
* Geldige CE attesten voor de aangeboden producten.