Rectificatie

Raamovereenkomst voor de aankoop van betaalterminals met dienstverlening (acquiring) en inclusief een onderhoudscontract

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Antwerpen
Nationaal identificatienummer
0207.500.123_22847
Postadres
Grote Markt 1
Plaats
Antwerpen
Postcode
2000
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 33382770
E-mail
gac_diensten@stad.antwerpen.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.stadantwerpen.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=310790

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Raamovereenkomst voor de aankoop van betaalterminals met dienstverlening (acquiring) en inclusief een onderhoudscontract

Referentienummer: Antwerpen-Raamovereenkomst voor de aankoop van betaalterminals met die-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 66172000 - Afhandelen van financiële transacties en clearingsdiensten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Raamovereenkomst voor de aankoop van betaalterminals met dienstverlening (acquiring) en inclusief een onderhoudscontract

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

03-07-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-515724

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 105-240026

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 04-06-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
10-07-2018 09:00
Te lezen:
17-07-2018 09:00

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
10-07-2018 09:00
Te lezen:
17-07-2018 09:00

Overige nadere inlichtingen

De openingsdatum is uitgesteld tot 17/07/2018 om 09.00u.