Rectificatie

Raamovereenkomst voor inhuren ICT profielen en projecten

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding - Extern Verzelfstandigd Agentschap
Nationaal identificatienummer
0887.010.362_501867
Postadres
Keizerslaan 11
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Marc Detiège
Telefoon
+32 25061689
E-mail
marc.detiege@vdab.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.vdab.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=329035

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Raamovereenkomst voor inhuren ICT profielen en projecten

Referentienummer: VDAB Dienst Inkoop-ATD_2018_10707-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 72000000 - IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Het voorwerp van de raamovereenkomst betreft het ter beschikking stellen van ervaren en bekwame profielen (natuurlijke personen), die door de opdrachtnemer technisch en methodologisch ondersteund worden evenals het uitvoeren van projecten. Voor de projecten worden in de voorwaarden van de opdracht een uitvoeringstermijn bepaald, evenals de financiële voorwaarden, en een concreet op verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer te verwezenlijken resultaat.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

21-01-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-501051

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 011-022298

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 16-01-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Verwijzend naar 1.6 'Vragen en inlichtingen' van de selectieleidraad wordt hierbij een tweede en laatste versie van de vragen en antwoorden gepubliceerd.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!