Rectificatie

Procurement CSSM Tooling

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Delcredere Ducroire
Nationaal identificatienummer
0203.286.759_510925
Postadres
Rue Montoyerstraat 3
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Tom Wauters
Telefoon
+32 27888984
E-mail
t.wauters@credendogroup.com
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.credendo.com

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=295640

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Procurement CSSM Tooling

Referentienummer: Delcredere-126*CSSM-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 72200000 - Softwareprogrammering en -advies

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

In het kader van de verdere uitbouw en optimalisatie van de procurement and facility management afdeling (PFM) lanceert Credendo deze oproep naar kandidaten voor de levering van een cloud procurement solution. De oplossing moet de Credendo PFM afdeling in staat stellen om haar activiteiten rond contract management, spend management en supplier relationship management op een professionele en effectievere wijze uit te voeren.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

30-01-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-500591

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 008-013889

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 10-01-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Het document 'annex formules' werd toegevoegd

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2047 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!