Aankondiging van een gegunde opdracht

Levering en update van gegevens voor de secties inzake vereisten en belastingen van de Trade Helpdesk-website van de Europese Commissie

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Europese Commissie, Directorate-General for Trade, Directorate A — Resources, Information and Policy coordination
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
Brussels
Postcode
1049
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
trade-contracts@ec.europa.eu
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://ec.europa.eu/trade/

Adres van het kopersprofiel:   http://ec.europa.eu/trade/

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.4) Soort aanbestedende dienst

Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Levering en update van gegevens voor de secties inzake vereisten en belastingen van de Trade Helpdesk-website van de Europese Commissie

Referentienummer:   2018/A3/A11

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   72300000 - Uitwerken van gegevens

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

De opdracht behelst de levering en update van gegevens voor de secties inzake vereisten en belastingen van de Trade Helpdesk-website en -database van de Europese Commissie. De resulterende gegevens moeten een brede waaier aan actuele algemene en productspecifieke EU-vereisten (perceel 1) en belastingen en accijnzen van de lidstaten (perceel 2) opleveren voor alle producten in de tariefregeling.

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   ja

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Waarde:   1.419.000,00

Munt:   EUR


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 1

II.2.1) Benaming

Levering en update van gegevens voor de sectie inzake vereisten van de Trade Helpdesk-website en -database van de Europese Commissie

Perceel nr.:   1

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   72300000 - Uitwerken van gegevens

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

De inschrijver moet gegevens leveren en updaten voor de sectie inzake vereisten van de Trade Helpdesk-website. De sectie bevat een overzicht van importprocedures op het niveau van de EU en de lidstaten, algemene importvereisten die van toepassing zijn op alle producten, en de specifieke vereisten op het niveau van de EU en de lidstaten wanneer die van toepassing zijn op specifieke goederen die zijn opgenomen in de tariefregeling. Ze omvat tevens de relevante bevoegde autoriteiten in de 28 EU-lidstaten die verantwoordelijk zijn voor de importprocedures en productspecifieke kwesties die gerelateerd zijn aan goederen die worden ingevoerd en afgezet in het land. De contractant kan tijdens de looptijd van de opdracht worden gevraagd om bijkomende informatie te verzamelen inzake de toegang tot de EU-markt voor exporteurs uit derde landen en/of informatie die relevant is voor importeurs uit de EU, bv. een lijst van verboden producten op de markten van de EU-lidstaten, verklarende documenten inzake productspecifieke wetgeving, bv. de etiketteringsvoorschriften voor bepaalde productgroepen, of om praktische informatie te verstrekken over de vereisten inzake de invoer van bepaalde producten in de EU.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   40 %

Kwaliteitscriterium - Naam:   Methodologie voor gegevensverzameling  / Weging:   14

Kwaliteitscriterium - Naam:   Methodologie inzake de borging van de gegevenskwaliteit  / Weging:   33

Kwaliteitscriterium - Naam:   Methodologie voor de updatefrequentie  / Weging:   33

Kwaliteitscriterium - Naam:   Een beschrijving van de aanpak voor de follow-up van informatieverzoeken  / Weging:   9

Kwaliteitscriterium - Naam:   Een beschrijving van de aanpak voor het selecteren van onderwerpgerelateerd nieuws bij belangrijke wijzigingen in de gebieden "vereisten" en "binnenlandse belastingen"  / Weging:   4

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

De overeenkomst trad in werking op 1.1.2019 en kan tweemaal worden verlengd om de respectievelijke perioden 2020 en 2021 te bestrijken.


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 2

II.2.1) Benaming

Levering en update van gegevens voor de sectie inzake belastingen van de Trade Helpdesk-website en -database van de Europese Commissie

Perceel nr.:   2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   72300000 - Uitwerken van gegevens

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

De inschrijver moet gegevens leveren en updaten voor de sectie inzake belastingen van de Trade Helpdesk -website. De sectie bevat overzichten van de nationale belastingen op het niveau van de EU en de lidstaten. Ze omvat de nationale belastingtarieven voor alle 28 EU-lidstaten voor elk product dat is opgesomd in de tariefregeling en bijkomende informatie over de toepassing van deze tarieven (voetnoten). Verder bevat de sectie de contactgegevens van de bevoegde autoriteiten in elke EU-lidstaat, en btw- en accijnsgerelateerde bijzonderheden in elke EU-lidstaat.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   40

Kwaliteitscriterium - Naam:   Methodologie voor gegevensverzameling  / Weging:   14

Kwaliteitscriterium - Naam:   Methodologie inzake de borging van de gegevenskwaliteit  / Weging:   33

Kwaliteitscriterium - Naam:   Methodologie voor de updatefrequentie  / Weging:   33

Kwaliteitscriterium - Naam:   Een beschrijving van de aanpak voor de follow-up van informatieverzoeken  / Weging:   9

Kwaliteitscriterium - Naam:   Een beschrijving van de aanpak voor het selecteren van onderwerpgerelateerd nieuws bij belangrijke wijzigingen in de gebieden "vereisten" en "binnenlandse belastingen"  / Weging:   4

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

De overeenkomst trad in werking op 1.1.2019 en kan tweemaal worden verlengd om de respectievelijke jaren 2020 en 2021 te bestrijken.


Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   2018/S 063-138828

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem

De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van een opdracht werd bekendgemaakt:   neen

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging:   neen


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   TRADE 2018/A3/A11

Perceel nr.:   Lot 1 and 2

Benaming:   Levering en update van gegevens voor de sectie inzake vereisten van de Trade Helpdesk-website en -database van de Europese Commissie

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht Perceel nr.: Lot 1 and 2

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

20-12-2018

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   2

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   2

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   2

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Taric SA
Nationaal identificatienummer
HOJA 78614-2, Folio 55, Tomo 8171
Postadres
Boix y Morer, 6, 6o
Plaats
Madrid
NUTS-code
ES300
Postcode
28003
Land
ESPAÑA
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   -

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   1.419.000,00 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -


Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Gerecht
Postadres
Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats
Luxembourg
Postcode
L-2925
Land
LUXEMBOURG
Telefoon
+352 43031
E-mail
GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Fax
+352 43032100
Internetadres
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
Europese Ombudsman
Postadres
1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, Strasbourg Cedex 67001
Plaats
Strasbourg
Postcode
-
Land
FRANCE
Telefoon
+33 388172313
E-mail
-
Fax
+33 388179062
Internetadres
http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
Gerecht
Postadres
Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats
Luxembourg
Postcode
L-2925
Land
LUXEMBOURG
Telefoon
-
E-mail
GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Fax
+352 43032100
Internetadres
http://curia.europa.eu

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

11-01-2019

Bijlage D1 – Algemene aanbesteding: Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

1. Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in overeenstemming met artikel 32 van Richtlijn 2014/24/EU

Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een:

openbare procedure:   neen

niet-openbare procedure:   neen

De desbetreffende producten worden uitsluitend vervaardigd ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling overeenkomstig de in de richtlijn vermelde voorwaarden:   -

De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:

geen mededinging om technische redenen:   neen

aanbesteding met als doel het vervaardigen of verwerven van een uniek kunstwerk of het leveren van een unieke artistieke prestatie:   neen

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   neen

Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden :   neen

Aanvullende leveringen door de oorspronkelijke leverancier, besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   neen

Nieuwe werken/diensten die een herhaling zijn van bestaande werken/diensten en die zijn besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   -

De opdracht voor diensten wordt gegund aan de winnaar of een van de winnaars volgens de regels inzake prijsvragen voor ontwerpen:   -

Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen:   -

Aankopen van leveringen of diensten tegen bijzonder gunstige voorwaarden:

bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit stopzet:   -

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   -

2. Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn:   neen

3. Verklaring

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1702 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!