Rectificatie

Aankoop Citrix-licenties

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen
Nationaal identificatienummer
0208.044.709_55
Postadres
Willebroekkaai 35
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Dienst Logistiek van het RSVZ
Telefoon
+32 25464435
E-mail
maillog@rsvz-inasti.fgov.be
Fax
+32 25121075

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.rsvz-inasti.fgov.be/

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=330030

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Aankoop Citrix-licenties

Referentienummer: RSVZ-INASTI-2018-881-cch-fl-a-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 48000000 - Software en informatiesystemen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Aankoop van Citrix-producten die in aanmerking komen voor het GELA-programma

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

31-01-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-502610

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 022-047541

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 29-01-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Bijvoegen van de DUM in versie XML

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1702 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!