provincie Limburg
Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Raamovereenkomst : schilder- en behangwerken / leveren en plaatsen van soepele vloeren / leveren van verf - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
provincie Limburg
Nationaal identificatienummer
207725203
Postadres
Universiteitslaan 1
Plaats
Hasselt
Postcode
3500
NUTS-code
BE221 - Arr. Hasselt
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Danny Broeders
Telefoon
+32 11237954
E-mail
[email protected]
Fax
+32 11238111

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.limburg.be

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

het hierboven vermelde adres

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:   https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1010/SG/2017

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

het hierboven vermelde adres

via elektronische weg op:   -

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionale of plaatselijke instantie

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Uitnodiging tot indienen offerte - Raamovereenkomst : schilder- en behangwerken / leveren en plaatsen van soepele vloeren / leveren van verf - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Referentienummer:   2017N023782

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   45442100 - Schilderwerk

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

PERCEEL 1 :
Voor de VERFWERKEN in diverse provinciale instellingen wenst de Provincie Limburg 1 aannemer aan te stellen voor een periode van 4 JAAR.
Het patrimonium bestaat uit diverse typen van gebouwen : scholen, kantoren, culturele gebouwen, musea…
Het betreft een raamovereenkomst voor het uitvoeren van herstellings-, onderhouds- en investeringswerken betreffende schilder- en retoucheerwerken, behangwerken en het plaatsen van zachte vloerbekledingen in het patrimonium van het provinciebestuur Limburg, (via afzonderlijke deelopdrachten, in regie en op afroep).
DE AANNEMER ZORGT ZELF VOOR DE NODIGE MATERIALEN ZOALS VERF, BEHANG, VLOER, ... e.d. DIE INBEGREPEN ZIJN IN DE OPDRACHT (zie bestek I.10)
Deze opdracht voor werken moet gezien worden als één geheel.
De inschrijver draagt de eindverantwoordelijkheid voor de opdracht in zijn totaliteit.
Raming van de opdracht : voorlopig geraamd op EUR 125 000,00 inclusief btw per jaar.
Er kan echter geen minimumbedrag gegarandeerd worden. De opdrachtgevende overheid verbindt er zich niet toe een minimum aantal deelopdrachten te betekenen.
De raming is dus louter indicatief.
Er zullen in verhouding ongeveer voor 80% verf- en retoucheerwerken en voor 20% behang- en vloerwerken uitgevoerd worden. Deze hoeveelheden zijn slechts een indicatie. De werkelijke hoeveelheden kunnen hiervan afwijken.

Om het verwachte werk realistisch te kunnen inschatten wordt een opsomming gegeven van werken die in de periode september 2014 - mei 2015 werden uitgevoerd, met tussen haakjes een indicatie van de hoeveelheden:
- Handelschool (Hasselt) – schilderen van labo-lokaal en gang (49 werkuren)
- Handelschool (Hasselt) – schilderen van polyvalente zaal (201 werkuren)
- Verpleegsterschool PIVH (Hasselt) – schilderen van inkomhal, en gang (261 werkuren)
- Verpleegsterschool PIVH (Hasselt) – schilderen van secretariaat en leggen van nieuwe vloerbekleding (95 m² lino /63 werkuren )
- Verpleegsterschool PIVH (Hasselt) – schilderwerk refter (177 werkuren)
- Bokrijk (Genk) – schilderen van 3 kantoren, toiletten en traphal (85 werkuren)
- Bokrijk (Genk) – schilderen polyvalente ruimte (344 werkuren)
- Dommelhof (Neerpelt) – theaterzaal – vernissen van podium en schilderen van plafond boven podium. (188 werkuren)
- Provinciale secundaire school (Bilzen) – plaatsing van vloer in gang blok A (116 m² lino / 72 werkuren)
- Provinciehuis (Hasselt) – schilderen van 3 deurkozijnen in de keuken. (9 werkuren)
- Provinciehuis (Hasselt) – herstellen van linovloer. (geen gegevens)
- PLOT (Genk) – schilderen van 3 enkele en 3 dubbele deuren en behangen met glasvlies en verven van gyproc boven de deuren (24 werkuren)
- PLOT (Genk) – schilderen van 3 containers + boorden van 2 hobunits. (54 werkuren)
- Campus Craenevenne (Genk) – schilderen van leidingwerk (12 werkuren)
PERCEEL 2:
Er wordt bijkomend een AFZONDERLIJK PERCEEL voorzien voor het LEVEREN VAN VERF, zonder dat hierbij 'werken' aan te pas komen.
Dit is voor instellingen die zelf schilderwerken willen uitvoeren, zonder aannemer.
Het perceel kan aan een andere of dezelfde aannemer gegund worden.
Raming van de opdracht : voorlopig geraamd op EUR 12 500,00 inclusief btw per jaar.
Het provinciebestuur wenst hierbij kwalitatieve verven en schildersmateriaal aan te kunnen kopen. Het doel is het afsluiten van een overeenkomst met een leverancier waarbij het leverings-en opvolgingsproces zo efficiënt mogelijk geregeld wordt.
Wij geven ook onze buiteninstellingen de kans om via dit raamcontract aan te kopen. Dit wordt rechtstreeks met de leverancier en de instelling geregeld.

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   ja

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor:   alle percelen

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:   -

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:   -


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 1

II.2.1) Benaming

Perceel

Perceel nr.:   1

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   45442100 - Schilderwerk

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE221 - Arr. Hasselt

Voornaamste plaats van uitvoering:   Provinciale instellingen

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

zie II.2.1

II.2.5) Gunningscriteria

De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   48

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 2

II.2.1) Benaming

Perceel

Perceel nr.:   2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   44810000 - Verf

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE221 - Arr. Hasselt

Voornaamste plaats van uitvoering:   Provinciale instellingen

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

zie II.2.1

II.2.5) Gunningscriteria

De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   48

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting met betrekking tot de persoonlijke situatie van de inschrijver te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.
De aanbestedende overheid kan de juistheid van deze impliciete verklaring op erewoord onderzoeken in hoofde van de inschrijver wiens offerte het beste gerangschikt is alvorens de gunningsbeslissing te nemen. In dit geval zal ze de betrokken inschrijver via de snelste middelen en binnen de door haar bepaalde termijn verzoeken om de inlichtingen of documenten te verstrekken die het mogelijk maken de persoonlijke situatie van de inschrijver te controleren.
De aanbestedende overheid zal echter zelf de inlichtingen of documenten (RSZ, fiscale verplichtingen ten aanzien van de FOD financiën en de verklaring voor niet-faillissement, bij werken: het bewijs van erkenning) aanvragen die zij met behulp van elektronische middelen gratis kan verkrijgen bij de diensten die er de beheerder van zijn.
Evenwel moeten:
- buitenlandse inschrijvers bij hun offerte een attest voegen dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat zij, volgens de rekening die ten laatste de uiterste dag bepaald voor de ontvangst van offertes is opgemaakt, op die datum voldaan hebben aan de voorschriften inzake betaling van de fiscale bijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar zij gevestigd zijn
- inschrijvers die personeel uit een andere lidstaat van de Europese Unie tewerkstellen, bij hun offerte een attest voegen dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat zij, volgens de rekening die ten laatste de uiterste dag bepaald voor de ontvangst van offertes is opgemaakt, op die datum voldaan hebben aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar zij gevestigd zijn.
Bedraagt de rsz- of fiscale schuld aan bijdrage meer dan 3 000,00 euro, of neemt hij in geval van uitstel van betaling de afbetalingen niet strikt in acht, dan wordt de inschrijver verzocht bij zijn offerte alle inlichtingen te voegen betreffende de eventuele schuldvorderingen zoals bedoeld in art. 62 en artikel 63 van het KB van 18 april 2017.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

* Een passende bankverklaring dient opgesteld te worden overeenkomstig het bijgevoegde model (bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011).
* Het bewijs van verzekering tegen beroepsrisico’s en burgerlijke aansprakelijkheid

Eventuele minimumeisen:

-
-Passende bankverklaring waaruit een gezonde financiële toestand blijkt.
-document verzekeringsmaatschappij

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

PERCEEL 1 :
* Een lijst van minimaal 3 referenties van werken die de afgelopen drie jaar (2014 - 2015 - 2016) werden verricht :
- 1 referentie voor verfwerken >EUR 10.000
- 1 referentie voor behangwerken >EUR 10.000
- 1 referentie voor vloerwerken >EUR 10.000
De lijst moet vergezeld zijn van attesten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd. Deze attesten worden afgeleverd en ondertekend door de bevoegde overheid. Wanneer de opdrachtgever een privépersoon is, worden ze door hem afgeleverd en ondertekend, zo niet wordt een eenvoudige verklaring van de aannemer aanvaard. Deze attesten vermelden het bedrag van de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd. Voorts wordt aangegeven of de werken volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd en regelmatig tot een goed einde zijn gebracht. In voorkomend geval worden de attesten door de bevoegde instantie rechtstreeks aan de aanbestedende overheid toegezonden.
* Een VCA-certificaat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) of gelijkwaardig (Mensura), BESACC - certificaat of gelijkwaardig ( i.c. een ondertekende verklaring, goed én concreet gedocumenteerde bewijsvoering terzake), ten bewijze dat de inschrijver voldoet aan de minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu of een gelijkwaardig document voor buitenlandse inschrijvers.
* Schriftelijke bevestiging dat de werfleiding of verantwoordelijke in voldoende mate Nederlands spreekt en schrijft om werfproblemen te behandelen.

PERCEEL 2 :
* Een catalogus en/of foto’s van de te leveren producten, waarvan op verzoek van het bestuur de echtheid moet kunnen worden bevestigd. Indien nodig kan het bestuur gratis stalen opvragen bij de firma.
* Document ter staving van een technisch adviseur die ter plaatse gratis advies kan verlenen over de producten en materialen

Eventuele minimumeisen:

PERCEEL 1
- referentielijst
- VCA-certificaat
- verklaring Nederlands op werf
-
PERCEEL 2
- catalogus en/of foto’s
- document technisch adviseur

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Versnelde procedure

Motivering:   Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   ja

Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen:   ja

Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst:  

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   ja

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   05-09-2017

Plaatselijke tijd:   14:30

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden:   4

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:   05-09-2017

Plaatselijke tijd:   14:30

Plaats:   Provinciehuis, Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapstraat 33
Plaats
Brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
+32 22349611
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

03-08-2017