ATRIAS
Rectificatie

Atrias ATR19DS1202 Hybrid Cloud Infrastructure, Service & Security

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
ATRIAS
Nationaal identificatienummer
0826.258.873_27253
Postadres
Ravensteingalerij 4 bus 2
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Katie Baes
Telefoon
+32 22743344
E-mail
[email protected]
Fax
+32 22743268

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341696

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=344244

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Atrias ATR19DS1202 Hybrid Cloud Infrastructure, Service & Security

Referentienummer: ATRIAS-ATR19DS1202-F05_2

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 72000000 - IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Atrias ATR19DS1202 Hybrid Cloud Infrastructure, Service & SecurityHet voorwerp van de Opdracht zijn de Cloud Infrastructure Services. De Opdracht omvat 2 percelen:Perceel 1 - Infrastructuur en operationeel beheer: (+/-95% van de opdrachtwaarde) Dit omvat het aanbieden van een “Public Cloud”-infrastructuur, het aanbieden van een "Private Cloud" -infrastructuur, het tot stand brengen van de connectiviteit van de infrastructuren die worden geleverd met het netwerk van de Aanbestedende Overheid en het ter beschikking stellen van de diensten de operationele beheersdiensten voor de aangeboden infrastructuur.Perceel 2 - - Hybride Cloud Security Management & Operations: (+/-5% van de opdrachtwaarde) Dit omvat de levering van een Security Operations Center om te zorgen voor een veilig beheer en de controle van de aangeboden infrastructuur, de toegangen en de gegevensuitwisselingen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

09-07-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-520755

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 129-317705

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 04-07-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
29-07-2019 10:30
Te lezen:
13-08-2019 10:30

Overige nadere inlichtingen

1. Wijziging van de punt II.1.6) Inlichtingen over percelen Het is mogelijk om een offerte n te dienen voor perceel 1 & 2, er is geen exclusiviteit meer tussen de percelen 2. Wijziging van de punt Selectiedossier ATR19DS1202 In punt 2.7 van het Selectiedossier moet worden gelezen: “De opdracht bestaat uit twee Perceel.” In plaats van : “De opdracht bestaat uit twee Perceel. Om het principe van de Chinese muren te kunnen respecteren mag de Kandidaat zich slechts Kandidaat stellen voor één van de Percelen.” De tweede zin is verwijderd.