Aankondiging van een opdracht

Athena - Digitalisering van de managementindicatoren

Begeleiding voor het beheer, de opvolging en de digitalisering van managementindicatoren

Datum van verzending van deze aankondiging
03-01-2018
Publicatiedatum
Deadline
05-02-2018
Regiocodes (NUTS)

BE - BELGIQUE-BELGIË

BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Opdrachtcodes (CPV)
72000000 - IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
Contracttype
Diensten
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Brussel Gewestelijke coordinatie
Postadres
Vooruitgangstraat 80
Plaats
Brussel
Postcode
1035
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
IT-Coördinatie
E-mail
itcoordinatie@gob.brussels

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
200000.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1260 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer