Nationale Bank van België
Aankondiging van een opdracht

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Onderhoud, consultancy en eventuele aankopen van "Foglight" licenties (monitoring voor Oracle en MS SQL Server databases)

Onderhoud, consultancy en eventuele aankopen van "Foglight" licenties (monitoring voor Oracle en MS SQL Server databases)

Publicatiedatum
14-09-2016
Deadline
18-10-2016 om 17:00
Opdrachtcodes (CPV)
48611000 - Databasesoftware
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 7
Procedure
Niet-openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Nationale Bank van België
Postadres
de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
De heer Philippe Bogaert

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

- een verklaring dat de kandidaat zich niet in de uitsluitingscriteria bevindt van artikel 61 §§ 1 en 2 van het KB van 15 juli 2011;
- het bewijs van inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen of het handelsregister of een equivalent register voor de buitenlandse firma's

Economische en financiële draagkracht

de laatste drie jaarverslagen en jaarrekeningen (balans en resultatenrekeningen), uitgezonderd voor de Belgische ondernemingen die deze jaarlijks neerleggen bij de Nationale Bank.

Eventuele minimumeisen:

Volgende ratio's zullen onderzocht worden en dienen minstens de waarde tussen haakjes te bereiken:
- Criterium 1: solvabiliteit (>20%)
- Criterium 2: liquiditeit in ruime zin (>1)
- Criterium 3: eigen vermogen (positief)
- Criterium 4: bedrijfskapitaal (positief)
- Criterium 5: vervallen schulden t.o.v. belasting (onbestaande)
- Criterium 6: vervallen schulden t.o.v. RSZ (onbestaande)
- Criterium 7: overgedragen verlies (lager dan 50 % van Kapitaal + Reserves)
De firma's waarvan niet elk van de drie laatste jaarrekeningen aan minstens 4 van deze ratio's voldoet, zullen van ambtswege niet geselecteerd worden.

Vakbekwaamheid

- een lijst van referenties van soortgelijke diensten (levering en maintenance van licenties van monitoring "Foglight" voor database Oracle en MS SQL Server (een minimum van 100 instances database te monitoreren)) tijdens le laatste 3 jaar
- bewijs van het partnership Dell voor de producten “Foglight”

Eventuele minimumeisen:

- minimum 2 geldige referenties
- kopie van het bewijs