Rectificatie

AANSCHAF VAN EEN MEDISCH SOFTWAREPAKKET

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
FOD JUSTITIE-Stafdienst ICT
Nationaal identificatienummer
0308.357.753_28055
Postadres
Everssstraat, 1
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
gert.staes@just.fgov.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=324714

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=324714

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

AANSCHAF VAN EEN MEDISCH SOFTWAREPAKKET

Referentienummer: SE-ICT-CDC 2018.0009-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 48814000 - Medische-informatiesystemen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

AANSCHAF VAN EEN MEDISCH SOFTWAREPAKKET

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

08-01-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-536525

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 241-550638

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 11-12-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Voor de plaatsing van deze opdracht wordt een mededingingsprocedure met onderhandelingen gevoerd. Dit houdt in dat in een eerste fase de geïnteresseerde inschrijvers een aanvraag tot deelneming indienen. Bij deze aanvraag voegen zij alle inlichtingen die door de aanbestedende overheid worden gevraagd in het kader van de selectie van de kandidaat-inschrijvers. Enkel aan de weerhouden inschrijvers zal, in een tweede fase, worden gevraagd om een offerte in te dienen.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!