Rectificatie

Sibelga - Ontwikkeling van de nieuwe website van Sibelga

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Sibelga
Nationaal identificatienummer
0222.869.673_21692
Postadres
Werkuizenkaai 16
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Philippe Capelle
Telefoon
+32 22743895
E-mail
public_procurement@sibelga.be
Fax
+32 22743268

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.sibelga.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=297152

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Sibelga - Ontwikkeling van de nieuwe website van Sibelga

Referentienummer: Sibelga-SIB17DS5901-F05_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 72420000 - Internet-ontwikkelingsdiensten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

De scope van de opdracht is opgedeeld in 5 pijlers:
• Pijler 1: De ontwikkeling van de nieuwe website van Sibelga (www.sibelga.be)
• Pijler 2: De overname van de site Energuide (www.energuide.be – www.energids.be
• Pijler 3: De overname van andere modules en bijbehorende sites
• Pijler 4: Onderhoud
• Pijler 5: Aan het einde van het contract, na een nieuwe opdrachtprocedure, begeleiding bij de overname, door een eventuele nieuwe Opdrachtnemer, van het geïntegreerde portaal van Sibelga.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

07-02-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-503100

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 025-055090

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 02-02-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Gelieve de nodige documenten voor de kwalitatieve selectie terug te vinden.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1768 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!