Aankondiging van een opdracht

Leveren en implementeren van een Geografisch Informatie Systeem voor Steden en Gemeenten

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Fluvius System Operator cvba, werkende in opdracht en voor rekening van Gaselwest, IMEA, Imewo, Infrax West, Inter-aqua, Inter-energa, Intergem, Inter-media, Iveg, Iveka, Iverlek, PBE, Riobra die allen als aanbesteder voor de opdracht dienen te worden beschouwd
Nationaal identificatienummer
0477.445.084_26906
Postadres
Brusselsesteenweg 199
Plaats
MELLE
Postcode
9090
NUTS-code
BE234 - Arr. Gent
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Bart Van Deynse
Telefoon
-
E-mail
bart.vandeynse@fluvius.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.fluvius.be

Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=332108

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   ja

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=332108

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Fluvius+Klassieke+sector-FLU18AI034-F02

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Publiekrechtelijke instelling

I.5) Hoofdactiviteit

Andere activiteit:   Productie, vervoer en distributie van gas en warmte en elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Leveren en implementeren van een Geografisch Informatie Systeem voor Steden en Gemeenten

Referentienummer:   Fluvius Klassieke sector-FLU18AI034-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   72000000 - IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Dit aankoopdossier betreft het leveren, implementeren en onderhouden van een geïntegreerd geografisch informatiesoftware-applicatie voor de steden en gemeenten, het leveren van support in geval van problemen met de applicatie door eindgebruikers (meestal tweede lijnsupport, maar kan ook eerste lijnsupport zijn) en het leveren van eindgebruikershandleidingen, technische documenten en documentatie.

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   ja

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor:   alle percelen:

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:   -

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:   -

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   72200000 - Softwareprogrammering en -advies

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

De opdracht betreft:
• Het leveren, implementeren en onderhouden van een geïntegreerd geografisch informatiesoftware-applicatie voor de steden en gemeenten. Dit houdt in:
o De installatie van één globale database;
o Migratie van de bestaande data naar deze database;
o Performantiebewaking van de applicatie die ervoor zorgt dat naarmate meer gemeenten de applicatie gaan gebruiken, de performantie hoog blijft;
o Updates van software bij wijzigende of nieuwe wettelijke vereisten (koppelingen);
o Het leveren van ELS (Early Life Support) en een periode van hypercare bij de implementatie van de software.
• Het leveren van support in geval van problemen met de applicatie door eindgebruikers (meestal tweede lijnsupport, maar kan ook eerste lijnsupport zijn).
• Het leveren van eindgebruikershandleidingen, technische documenten en documentatie (zowel digitaal als gedrukt).
• Optioneel:
o Het geven van opleidingen aan eindgebruikers;
o Het leveren van on-demand support (bv. Voor het bijwonen van kick-off meetings, specifieke ontwikkelingen op vraag van de aanbesteder naar aanleiding van nieuwe behoeftes bij steden en gemeenten, bijkomende configuraties, …);
o Koppeling met ‘Gebouwenregister’.
Wat doet Fluvius zelf:
• Het databeheer (up-to-date houden van de database);
• Het opzetten en onderhouden van de serveromgeving (inclusief security);
• Het opzetten en onderhouden van de housingomgeving;
• Het verzorgen van de connectie van het Fluvius datacenter met de backendsystemen van de steden en gemeenten;
• Het leveren van support ingeval van problemen met de applicatie door eindgebruikers (eerste lijn support);
• Het geven van opleidingen aan eindgebruikers;
• Alle coördinatie nodig voor het vlotte verloop (kick-off meetings, contacten met steden en gemeenten).
De opdracht heeft een looptijd van 4 jaar, verlengbaar met maximaal 48 maanden.
De datum voorzien voor de inwerkingtreding van de overeenkomst is 20/09/2019.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   48

Deze opdracht kan worden verlengd:   ja

Beschrijving van verlengingen:   De duurtijd kan met 48 maanden verlengd worden

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Identificatie van de inschrijver (in te vullen in de vragenlijst):
1.1 Naam en volledige coördinaten (adres, telefoon, enz.),
1.2 Volledige coördinaten van filialen / agentschappen die in België gevestigd zijn en die betrokken zijn bij deze opdracht;
2. Vertegenwoordiging en relaties in het kader van deze gunning (in te vullen in de vragenlijst):
2.1 Volledige coördinaten van de directie, naam en volledige coördinaten (adres, telefoon, enz.) van de unieke gesprekspartner, die instaat voor de relaties met de betrokken intercommunales.
3. Een organogram dat de structuur en de bezetting van de onderneming weergeeft (met vermelding of het personeel met een contract voor onbepaalde duur of personeel met een tijdelijk contract betreft).
4. De inschrijver voegt een ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) toe, zowel in pdf- als in xml-formaat, waaruit blijkt dat de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting bevindt, zoals beschreven in artikels 67-69 van het Koninklijk besluit van 18 juni 2017, juncto artikel 151 § 1 van de Wet Overheidsopdrachten van 17 juni 2016 inzake de uitsluiting van toegang tot de gunningprocedure. De uitsluitingsgronden m.b.t. fiscale en sociale schulden vervat in artikel 151 van de Wet Overheidsopdrachten van 17 juni 2016 zijn eveneens van toepassing.
Indien de inschrijver werkt met een onderaannemer dient deze bijlage eveneens voor de situatie van de onderaannemer opgegeven te worden.
Indien de inschrijver werkt met onderaanneming, dient iedere onderaannemer punt 1, 2, 3, 4 en 5van de vragenlijst volledig in te vullen en elektronisch ondertekend bij de kandidatuurstelling van de hoofdaanbieder toe te voegen. Elk punt dient beantwoord te worden (desgevallend “niet van toepassing” vermelden). Een niet beantwoord punt wordt beschouwd als een ontbrekend element.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De gegevens betreffende financiële en economische draagkracht van de laatste 3 boekjaren zullen door de opdrachtgever gecontroleerd en geëvalueerd worden. Hiervoor zal gebruik gemaakt worden van de rapporten die bij financiële gegevensverstrekkers worden opgevraagd. Indien noodzakelijk zal nadien nog bijkomende informatie opgevraagd worden bij de inschrijver zelf.

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De volgende selectiecriteria zijn van toepassing:
• Lijst van uitgevoerde diensten (referentieopdrachten)
o De referentieopdrachten werden uitgevoerd tijdens de laatste 3 jaar.
Voor elke referentieopdracht in de lijst worden volgende vermeldingen bijgevoegd:
o De opdrachtgever (met gegevens contactpersoon + telefoonnummer);
o Het begin en einde van de uitvoering;
o De beknopte omschrijving van de opdracht (verschillende onderdelen);
o De uitvoering van de opdracht als hoofdaannemer of onderaannemer;
o De kostprijs per jaar.
Met de opgave van de referenties geeft de inschrijver ook de toestemming om de referenties te contacteren indien gewenst.
Opdrachten die zijn uitgevoerd binnen het bedrijf van de inschrijver of binnen het bedrijf/bedrijven van de onderaannemers zijn uitgesloten als referentie.
Een volledig ingevulde vragenlijst waarbij bovenstaande criteria zijn opgenomen dient de kandidatuur te vergezellen. De vragenlijst is uitsluitend te verkrijgen door opvragen via e-mail naar aankoop.ict@eandis.be ter attentie van Ellen Ooms.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   07-03-2019

Plaatselijke tijd:   10:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden:  

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:  

Plaatselijke tijd:   -

Plaats:   -

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

Dit is een oproep tot kandidatuurstelling.
Om een geldige kandidatuurstelling in te dienen, dient er een vragenlijst ingevuld te worden conform alle gevraagde inlichtingen in de aankondiging van deze opdracht. Deze vragenlijst kan enkel bekomen worden door een aanvraag via e-mail aankoop.ict@eandis.be ter attentie van Ellen Ooms.
De kandidatuur dient eveneens vergezeld te zijn van het UEA: Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument is een eigen verklaring over de financiële toestand, de bekwaamheden en de geschiktheid van ondernemingen voor een openbare aanbestedingsprocedure. Het is in alle EU-talen beschikbaar en wordt als voorlopig bewijs gebruikt dat aan de vereiste voorwaarden van openbare aanbestedingsprocedures in de hele EU wordt voldaan.
Dankzij het UEA hoeven de inschrijvers niet langer het volledige bewijsmateriaal en de verschillende formulieren te verstrekken die vroeger voor overheidsopdrachten in de EU werden gebruikt, en dat betekent een aanzienlijke vereenvoudiging van de toegang tot grensoverschrijdende overheidsopdrachten. De inschrijver dient de ingevulde versie van het UEA (response) over te maken in XML- en pdf-formaat. Evenzeer dient dit te worden overgemaakt wanneer de inschrijver zich beroept op de draagkracht van een onderaannemer.
De kandidaturen dienen elektronisch te worden overgelegd via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be die de naleving waarborgt van de voorwaarden van het KB Plaatsing.
Voor hulp bij het indienen van uw kandidatuur kan u gebruik maken van de handleiding e-Tendering. Meer informatie kan bekomen worden op de website of via de e-Procurement Helpdesk op het nummer +32 (0)2/790.52.00.
De met elektronische middelen opgestelde kandidaturen dienen te worden opgemaakt zoals bepaald in de vragenlijst.
Gelieve alle bijlagen die deel uitmaken van de kandidatuurstelling op te laden als één document. Een inschrijver kan slechts geselecteerd worden indien alle onder III.1 vernoemde documenten overeenkomstig de specificaties elektronisch ingediend worden. Deze documenten dienen in het Nederlands opgesteld te zijn. Indien uw kandidatuur weerhouden wordt zullen de lastenboeken in het Nederlands ter beschikking worden gesteld.
Gelieve attent te zijn op de elektronische handtekening, dit dient door de gevolmachtigde persoon ondertekend te zijn.
Voor een toelichting betreffende het indienen van kandidaturen door middel van elektronische middelen kunt u terecht op de informatiesessies die georganiseerd worden door de federale dienst e-procurement. U vindt de data van deze informatiesessies op de website http://www.publicprocurement.be/nl/ondernemingen/opleidingen.
Daarnaast werden ook een aantal organisaties geaccrediteerd om (betalende) opleidingen betreffende het gebruik van e-Tendering te geven. U kunt voor de lijst van deze geaccrediteerde organisaties terecht op de website http://www.publicprocurement.be/nl/ondernemingen/opleidingen.
Contactname door de inschrijver of diens onderaannemer(s), in het kader van dit dossier, met andere diensten dan de aankoopdienst van Eandis, vanaf publicatie van de aankondiging van deze opdracht (AO) tot het finaal contract, kan tevens leiden tot verwerping van de aanvraag tot deelneming van de inschrijver.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
BRUSSEL
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
http://www.raadvanstate.be

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
BRUSSEL
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
http://www.raadvanstate.be

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
BRUSSEL
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
http://www.raadvanstate.be

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

05-02-2019

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1739 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!