Rectificatie

Novell onderhoud 2018

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Federaal agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Nationaal identificatienummer
0267.387.230_65
Postadres
Food Safety Center, Kruidtuinlaan 55
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 22119003
E-mail
olivier.vanreepingen@favv.be
Fax
+32 22119079

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.favv.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=297734

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Novell onderhoud 2018

Referentienummer: FAVV-1825-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 72000000 - IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Onderhoud Novell licenties

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

06-02-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-502386

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 021-044105

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 29-01-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

UEA formulier toegevoegd

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1763 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!