Rectificatie

Een meerjarige raamovereenkomst van diensten voor support op Elastic Stack producten ten voordele van de geïntegreerde politie, opgesteld op basis van de Wet van 17 juni 2016 (inzake klassieke sectore

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Federale Politie Dienst Procurement
Nationaal identificatienummer
0869.909.460_54
Postadres
Kroonlaan, 145A
Plaats
Brussel
Postcode
1050
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Eva BATEN
Telefoon
+32 26448955
E-mail
eva.baten@police.belgium.eu
Fax
+32 26426604

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=327557

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=327557

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Een meerjarige raamovereenkomst van diensten voor support op Elastic Stack producten ten voordele van de geïntegreerde politie, opgesteld op basis van de Wet van 17 juni 2016 (inzake klassieke sectore

Referentienummer: POL-Procurement 2019 R3 053-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 48000000 - Software en informatiesystemen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Een meerjarige raamovereenkomst van diensten voor support op Elastic Stack producten ten voordele van de geïntegreerde politie, opgesteld op basis van de Wet van 17 juni 2016 (inzake klassieke sectoren)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

21-01-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-535976

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 236-539542

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 05-12-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Overige nadere inlichtingen

Het UEA is beschikbaar

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!