Rectificatie

Externe Resources

De opdracht heeft betrekking op de sluiting van een raamovereenkomst, en vervolgens, meerdere diensten-overeenkomsten op het gebied van business en strategische consultancy, (business-, functionele, technische) analyse, ontwikkeling, configuratie, installatie, bijstand bij de implementatie van informaticaoplossingen (diensten, systemen, gegevens, producten enz.) en voor het beheer ervan in servicemodus.
De opdracht is als volgt verdeeld in 27 percelen, die afzonderlijk kunnen worden gegund:
• Perceel 1: Finance & Accounting
• Perceel 2: HR Consultancy
• Perceel 3: Public Procurement & Contracting
• Perceel 4: Apple
• Perceel 5: Application & Mobile Application
• Perceel 6: Big Data
• Perceel 7: CiRM & CMT
• Perceel 8: Datawarehouse & BI
• Perceel 9: DevOps
• Perceel 10: DMS & ECM
• Perceel 11: GIS & CDA
• Perceel 12: HRA
• Perceel 13: IoT...(zie opdrachtdocumenten)

Datum van verzending van deze aankondiging
17-01-2018
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
72000000 - IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
GIAL
Postadres:
E. Jacqmainlaan 95
Plaats:
Brussel
Postcode:
1000
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
De heer Olivier Lens
E-mail:
purchasing@gial.be

Wijzigingen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
VI.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
blz 8 van het bijzonder bestek)
In plaats van:
Modaliteiten van de openbare procedure (blz 8 van het bijzonder bestek) ELEKTRONISCHE ONTVANGST VAN OFFERTES (E-TENDERING) – Art. 132 KB van 18 april 2017 De offertes moeten uiterlijk op 8 februari 2018 om 10.00 u zijn ingediend. Vóór de opening worden de elektronische offertes ingediend via de e-tendering-website https://eten.publicprocurement.be/, die voor de verwerking van die indiening waarborgt dat de voorwaarden van artikel 41 van het KB van 18 april 2017 worden nageleefd. Door zijn offerte elektronisch in te dienen aanvaardt de inschrijver dat de door het ontvangstsysteem gegenereerde gegevens worden opgeslagen. Indien nodig moeten de gevraagde attesten worden gescand om ze bij de offerte te voegen. Meer informatie vindt u op de volgende website: http://www.publicprocurement.be of (voor de technische aspecten) via de helpdesk e-procurement: E.proc@publicprocurement.be – +32 (0)2 790 52 00 Als de inschrijver beslist om een veiligheidskopie te sturen, moet hij die aangetekend sturen naar: GIAL vzw, E. Jacqmainlaan 95, 1000 Brussel, ter attentie van de Cel Purchasing. De veiligheidskopie van de offerte moet in een tweede gesloten envelop worden gestoken, met daarop de naam en het adres van de inschrijver en de vermelding ‘Prijsofferte PO17034 – VEILIGHEIDSKOPIE’. De veiligheidskopie van de offerte mag eveneens worden ingediend bij de receptie van GIAL, E. Jacqmainlaan 95, 1000 Brussel, ter attentie van de Cel Purchasing, en dit op werkdagen tussen 8.00 u. en 17.00 u., tegen afgifte van een ontvangstbewijs. Deze kopie mag enkel worden geopend in geval van een tekortkoming bij de indiening, de ontvangst of de opening van de met elektronische middelen ingediende offerte. Ze vervangt in dat geval definitief het met elektronische middelen ingediend stuk. De opening van de offertes zal plaatsvinden op 8 februari 2018 om 10.30 u.
Te lezen:
Modaliteiten van de openbare procedure Na een technisch probleem met het platform E-TENDERING, het map kan niet worden geactiveerd, de offertes moeten ten laatste tegen 08 februari 2018 om 10.00 u onder gesloten omslag ter attentie van de aanbestedende overheid gestuurd worden, met de opdrachtreferenties. De offertes worden geleverd op papier vergezeld van een elektronische drager (USB-stick). De versie op papier zal de referentie zijn. Het openen van de offertes zal doorgaan op het adres van de aanbestedende overheid op 08 februari 2018 om 10.30 u.

Overige nadere inlichtingen

Modaliteiten van de openbare procedure (blz 8 van het bijzonder bestek) Na een technisch probleem met het platform E-TENDERING, het map kan niet worden geactiveerd, de offertes moeten ten laatste tegen 08 februari 2018 om 10.00 u onder gesloten omslag ter attentie van de aanbestedende overheid gestuurd worden, met de opdrachtreferenties. De offertes worden geleverd op papier vergezeld van een elektronische drager (USB-stick)

Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1199 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer