Vlaams Parlement
Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst voor het leveren van servers en andere centrale hardware

Het Vlaams Parlement wil overeenkomstig artikel 32 van de wet Overheidsopdrachten een raamovereenkomst afsluiten met één deelnemer voor het leveren van servers en andere centrale hardware.

Publicatiedatum
25-04-2016
Deadline
09-06-2016 om 10:30
Opdrachtcodes (CPV)
48800000 - Informatiesystemen en servers
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Contracttype
Leveringen
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Vlaams Parlement
Postadres
Leuvenseweg 86, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
De Wolf Wim

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

De inschrijvers worden geselecteerd in de mate dat de noodzakelijke inlichtingen en documenten aantonen dat ze cumulatief voldoen aan de bepalingen inzake toegangsrecht zoals omschreven in artikel 20, §1/1 van de Wet Overheidsopdrachten en de artikelen 61 tot 66 van het KB Plaatsing en aan de kwalitatieve selectiecriteria die in dit bestek zijn vastgelegd.
Toegangsrecht en uitsluitingscriteria
voor het loutere feit van de indiening van de offerte verklaart de inschrijver dat hij zich niet in één van de wettelijke uitsluitingsgevallen bevindt zoals bedoeld in artikel 61 tot 64 van het KB Plaatsing en artikel 20 §1/1 van de Wet Overheidsopdrachten.
De bepalingen inzake toegangsrecht en uitsluitingscriteria zijn individueel van toepassing op elke deelnemer (natuurlijke persoon of rechtspersoon) aan een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid.
Bij de offerte te voegen documenten
Volgende documenten moeten bij de offerte gevoegd worden:
- Voor elke inschrijver:
een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document (maximaal 6 maand oud) uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen in artikel 61, §1, van het KB Plaatsing inzake zijn persoonlijke situatie (betreffende niet-deelname criminele organisatie, omkoping, fraude, witwassen van geld) is voldaan (artikel 61, §3, KB Plaatsing).
Het uittreksel uit het strafregister moet betrekking hebben op de inschrijver (rechtspersoon of natuurlijke persoon). Indien de inschrijver een rechtspersoon is, zal het uittreksel dus betrekking moeten hebben op die rechtspersoon en niet op een natuurlijke persoon (bv. zaakvoerder of bestuurder).
- Voor elke inschrijver die personeel uit een andere lidstaat van de EU tewerkstelt:
een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat hij, volgens de rekening die ten laatste de uiterste dag bepaald voor de ontvangst van de offertes is opgemaakt, op die datum voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is (artikel 62, §2, KB Plaatsing)
- Voor elke buitenlandse inschrijver:
een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document (maximaal 6 maand oud) uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen in artikel 61, §2, 1°, 2° en 3°, van het KB Plaatsing inzake niet-faillissement en soortgelijke toestanden is voldaan (artikel 61, §3, KB Plaatsing)
- Voor elke buitenlandse inschrijver:
een attest uitgereikt door de bevoegde overheid van het betrokken land waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is (artikel 63, §1, KB Plaatsing).
Wanneer een document of attest zoals hierboven bedoeld, niet wordt uitgereikt in het betrokken land of daarin niet alle in artikel 61, §1, en §2, 1°, 2°, of 3°, bedoelde gevallen worden vermeld, kan het worden vervangen door een verklaring onder eed of, in landen waar niet in een eed is voorzien, door een plechtige verklaring van de betrokkene voor een gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst.
Documenten via elektronische opvraging
De aanbestedende overheid zal daarnaast, voor de Belgische inschrijvers, zelf via elektronische weg de volgende noodzakelijke documenten opvragen om de uitsluitingsgronden na te gaan:
- RSZ-attest inzake sociale schulden
- Attest inzake btw-hoedanigheid
- Attest inzake fiscale schulden
- Attest inzake niet-faillissement en soortgelijke toestanden
Ondernemingen uit derde landen buiten de EU
Overeenkomstig artikel 21 van de wet Overheidsopdrachten mogen ondernemingen uit derde landen buiten de Europese Unie enkel een offerte indienen mits zij zich daarvoor kunnen beroepen op een internationaal verdrag of een akte van een internationale instelling, met inachtneming van de perken en voorwaarden bepaald in de betrokken akte.
Belangenvermenging
De inschrijver die belast werd met het onderzoek, de beproeving, de studie of de ontwikkeling van de opdracht wordt overeenkomstig artikel 64 van het KB Plaatsing uitgesloten van de toegang tot de gunningsprocedure indien hij daardoor een voordeel geniet dat de normale mededingingsvoorwaarden verhindert of vervalst. Hetzelfde geldt voor een inschrijver die verbonden is met een persoon die voordien werd belast met het onderzoek, de beproeving, de studie of de ontwikkeling van de opdracht indien die inschrijver wegens die binding door die prestaties een voordeel geniet dat de normale mededingingsvoorwaarden verhindert of vervalst.
Draaideurconstructies
In het kader van de strijd tegen belangenvermenging, meer in het bijzonder de draaideurconstructie (‘revolving doors’) zoals bepaald in de wet van 8 mei 2007 houdende instemming met het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de corruptie, gedaan te New York op 31 oktober 2003, onthoudt de inschrijver zich ervan een beroep te doen op een of meerdere vroegere (interne of externe) medewerkers van de aanbestedende overheid, binnen twee jaar volgend op zijn/hun ontslag, opruststelling of elk ander vertrek uit de aanbestedende overheid, op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, met het oog op de voorbereiding en/of de indiening van zijn offerte of een andere tussenkomst in het kader van de gunningsprocedure, evenals voor verrichtingen in het kader van de uitvoering van deze opdracht. Dit althans voor zover er een direct verband bestaat tussen de vroegere activiteiten van de betrokken persoon/personen bij de aanbestedende overheid en zijn/hun verrichtingen in het kader van deze opdracht.
Inbreuken op deze maatregel die tot gevolg hebben dat de normale mededingingsvoorwaarden vertekend kunnen zijn, worden gesanctioneerd volgens de bepalingen van artikel 9 van de Wet Overheidsopdrachten, in concreto, hetzij de wering van de offerte, hetzij de verbreking van de opdracht, al naargelang.

Economische en financiële draagkracht

Voor deze opdracht gelden geen selectiecriteria m.b.t. de financiële en economische draagkracht.

Vakbekwaamheid

De inschrijver zal, overeenkomstig artikels 68 en 71 van het KB Plaatsing, zijn technische bekwaamheid aantonen door bij zijn offerte drie referenties te voegen van opdrachten met telkens een jaaromzet van minimaal 50.000 euro excl. btw betreffende het leveren van servers en andere centrale hardware zoals omschreven in dit bestek.
De referenties moeten betrekking hebben op opdrachten die uitgevoerd zijn tussen 2013 en 2016.
Voor elke referentie vermeldt de inschrijver in zijn offerte:
- Naam + adres van de opdrachtgever;
- Naam + telefoonnummer van de contactpersoon bij de opdrachtgever;
- Omschrijving van de aard en omvang van de opdracht.
De inschrijver voegt voor elke referentie een attest vanwege de opdrachtgever toe, waarin de goede uitvoering van opdracht bevestigd wordt.
De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor deze referenties te contacteren en dit zonder voorafgaande kennisgeving aan de inschrijver.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A