Rectificatie

Het ter beschikking stellen van een coördinator-ontwerp en coördinator-verwezenlijking en het verlenen van assistentie aan de aanbestedende overheid hieromtrent

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Elektromechanica en Telematica Gent
Nationaal identificatienummer
0316.380.841_17002
Postadres
VAC Virginie Lovelinggebouw Gent - Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 82
Plaats
Gent
Postcode
9000
NUTS-code
BE234 - Arr. Gent
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 92762763
E-mail
contractenenbegroting.emt@mow.vlaanderen.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.wegenenverkeer.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=302321

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Het ter beschikking stellen van een coördinator-ontwerp en coördinator-verwezenlijking en het verlenen van assistentie aan de aanbestedende overheid hieromtrent

Referentienummer: EMG-BTA.048-MDM/17B04-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 71317200 - Gezondheids- en veiligheidsdiensten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Het ter beschikking stellen van een coördinator-ontwerp en coördinator-verwezenlijking en het verlenen van assistentie aan de aanbestedende overheid hieromtrent

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

13-04-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-509357

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 065-145401

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 04-04-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
17-04-2018
Te lezen:
25-04-2018

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
17-04-2018
Te lezen:
25-04-2018

Overige nadere inlichtingen

De openingszitting wordt verdaagd naar woensdag 25 april 2018 om 09u45. Tevens werd er een 2e versie van de meetstaat toegevoegd, gelieve bij het indienen van uw offerte gebruik te maken van de laatste versie.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1735 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!