Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Sibelga SIB18DS0603 SALESFORCE

Het voorwerp van de gunningsprocedure is het correctieve en evolutieve onderhoud en de terbeschikkingstelling van consultants in het kader van projecten in verband met oplossingen die geïmplementeerd en gecreëerd worden rond Service Cloud, het Community portaal, Click Software en andere Salesforce-componenten of -oplossingen. Deze opdracht beoogt te voorzien in een behoefte aan onderhoud in regie ter plaatse of op afstand van het Salesforce-platform maar ook in een behoefte aan projecten via expertiseopdrachten en/of de verwezenlijking van projecten voor de implementering van nieuwe oplossingen. .Het zou gaan om een raamovereenkomst voor een periode van 5 jaar met een mogelijke verlenging van 3 x 1 jaar.

Datum van verzending van deze aankondiging
24-01-2019
Publicatiedatum
26-01-2019
Deadline
27-02-2019
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
72000000 - IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
Contracttype
Diensten
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Sibelga
Postadres
Werkuizenkaai 16
Plaats
Brussels
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Vincent Bosio
E-mail
public_procurement@sibelga.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
15000000.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

Cfr DS

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

Cfr DS

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!