SAK vzw
Aankondiging van een opdracht

Microsoftlicenties voor de Zorgsector

Het dossier betreft de huur en/of aankoop van Microsoftlicenties voor de Zorgsector over het grondgebied Vlaanderen en het Brussels Gewest.

Publicatiedatum
01-04-2016
Deadline
13-05-2016 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
48000000 - Software en informatiesystemen
Regiocodes (NUTS)
BE251 - Arr. Brugge
Contracttype
Leveringen - Combinatie
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
SAK vzw
Postadres
Bosdreef 5, 8820 Torhout, BE
Contactpunt(en)
De heer Koen Viaene

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

EUR 12.368.333

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.
* In navolging van art. 63 van het KB van 15 juli 2011 moet de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Voor een Belgische kandidaat of inschrijver betreft dit de naleving van de fiscale verplichtingen ten opzichte van de FOD Financiën.
* Een verklaring op erewoord dat de inschrijver :
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
- in orde is met de betaling van belastingen;
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen;
- geen illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11/02/2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.

Economische en financiële draagkracht

Een omzet behalen van minimum EUR 1.000.000 MS volumelicentie per jaar.
Licenties verkocht of verhuurd hebben aan voorzieningen met in totaal minstens 2.000 ziekenhuisbedden.

Eventuele minimumeisen:

Een omzet behalen van minimum EUR 1.000.000 MS volumelicentie per jaar.
Licenties verkocht of verhuurd hebben aan voorzieningen met in totaal minstens 2.000 ziekenhuisbedden.

Vakbekwaamheid

* Het bewijs van de inschrijving van de kandidaat of inschrijver in het beroeps- of handelsregister overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar ze gevestigd is. Het bewijs wordt geleverd door een attest, of, bij ontstentenis, door een verklaring onder eed.
* Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De diensten worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit afgeeft of medeondertekent of in het geval van diensten voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of, bij ontstentenis, eenvoudigweg door een verklaring van de dienstverlener.
* Om de juiste licensing competentie te kunnen aantonen, moet een aanbieder aantonen dat het minstens 4 nederlandstalige personeelsleden in dienst heeft die het MCTS (Microsoft Certified Technology Specialist) examen nr 70-672 of 74-678 heeft afgelegd. De publiek toegankelijke info hierrond vind je oa op https://mspartner.microsoft.com/en/us/pages/membership/volume-licensing-competency.aspx.
* Om de juiste SAM – Software Asset Management competentie te kunnen aantonen, moet een aanbieder aantonen dat het minstens 2 nederlandstalige personeelsleden in dienst heeft die het MCTS examen nr 70-673 heeft afgelegd. De publiek toegankelijke info hierrond vind je oa op https://mspartner.microsoft.com/en/us/pages/membership/software-asset-management-competency.aspx.

Eventuele minimumeisen:

* Om de juiste licensing competentie te kunnen aantonen, moet een aanbieder aantonen dat het minstens 4 nederlandstalige personeelsleden in dienst heeft die het MCTS (Microsoft Certified Technology Specialist) examen nr 70-672 of 74-678 heeft afgelegd. De publiek toegankelijke info hierrond vind je oa op https://mspartner.microsoft.com/en/us/pages/membership/volume-licensing-competency.aspx.
* Om de juiste SAM – Software Asset Management competentie te kunnen aantonen, moet een aanbieder aantonen dat het minstens 2 nederlandstalige personeelsleden in dienst heeft die het MCTS examen nr 70-673 heeft afgelegd. De publiek toegankelijke info hierrond vind je oa op https://mspartner.microsoft.com/en/us/pages/membership/software-asset-management-competency.aspx.