Rectificatie

De sluiting van een raamovereenkomst met betrekking tot de aankoop, de levering en het onderhoud van x86/x64 servers.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Landsbond van de Christelijke Mutualiteiten
Nationaal identificatienummer
0411702543_27752
Postadres
Haachtstesteenweg 579 bus 40
Plaats
Brussel
Postcode
1031
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Dienst Aankoop - LCM
Telefoon
+32 22462675
E-mail
Achat@mc.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.mc.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=300856

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

De sluiting van een raamovereenkomst met betrekking tot de aankoop, de levering en het onderhoud van x86/x64 servers.

Referentienummer: LCM-2017-10054-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 48800000 - Informatiesystemen en servers

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Leveringen

II.1.4) Korte beschrijving

De opdracht is een overheidsopdracht van leveringen die als voorwerp heeft de sluiting van een meerjarige raamovereenkomst met betrekking tot de aankoop, de levering, de ondersteuning en het onderhoud van x86/x64 servers, opties en diensten zoals consultancy die daarmee gepaard gaan.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

12-04-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-508169

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 059-129940

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 22-03-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Gecorrigeerde prijsinventaris

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1735 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!