Rectificatie

Raamovereenkomst voor het beheer van het CRM-systeem van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (Microsoft Dynamics 365)

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Vlaamse Stichting Verkeerskunde
Nationaal identificatienummer
0261.150.229_216
Postadres
Bruul 101
Plaats
Mechelen
Postcode
2800
NUTS-code
BE212 - Arr. Mechelen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 15446550
E-mail
stijn.dergent@vsv.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.vsv.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=329977

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Raamovereenkomst voor het beheer van het CRM-systeem van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (Microsoft Dynamics 365)

Referentienummer: VSV-2019-VSV-SD-01-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 72212333 - Diensten voor ontwikkeling van contactmanagement-software

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Raamovereenkomst voor het beheer van het CRM-systeem van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (Microsoft Dynamics 365)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

01-02-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-500714

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 008-014445

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 10-01-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Erratum bestek

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!