Rectificatie

ONTWIKKELING VAN EEN NATIONALE WEBSITE OVER DE ADAPTATIE AAN KLIMAATVERANDERING (www.adapt2climate.be)

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
FOD Volksgezondheid Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Nationaal identificatienummer
0367.303.762_68
Postadres
Victor Hortaplein 40
Plaats
Brussel
Postcode
1060
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Claire Collin
Telefoon
+32 25249658
E-mail
claire.collin@environment.belgium.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.health.fgov.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=326415

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

ONTWIKKELING VAN EEN NATIONALE WEBSITE OVER DE ADAPTATIE AAN KLIMAATVERANDERING (www.adapt2climate.be)

Referentienummer: FOD VVVL-DG5/CC/CC/18018-F50_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 72413000 - Diensten voor het ontwerpen van websites

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

De onderhavige opdracht betreft de ONTWIKKELING VAN EEN NATIONALE WEBSITE OVER DE ADAPTATIE AAN KLIMAATVERANDERING (www.adapt2climate.be).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

05-12-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-534639

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 22-11-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Forum

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1687 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!