Rectificatie

ONTWIKKELING VAN EEN NATIONALE WEBSITE OVER DE ADAPTATIE AAN KLIMAATVERANDERING (www.adapt2climate.be)

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
FOD Volksgezondheid Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Nationaal identificatienummer
0367.303.762_68
Postadres
Victor Hortaplein 40
Plaats
Brussel
Postcode
1060
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Claire Collin
Telefoon
+32 25249658
E-mail
claire.collin@environment.belgium.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.health.fgov.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=326415

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

ONTWIKKELING VAN EEN NATIONALE WEBSITE OVER DE ADAPTATIE AAN KLIMAATVERANDERING (www.adapt2climate.be)

Referentienummer: FOD VVVL-DG5/CC/CC/18018-F50_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 72413000 - Diensten voor het ontwerpen van websites

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

De onderhavige opdracht betreft de ONTWIKKELING VAN EEN NATIONALE WEBSITE OVER DE ADAPTATIE AAN KLIMAATVERANDERING (www.adapt2climate.be).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

05-12-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-534639

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 22-11-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Forum