Rectificatie

Nationale Loterij van België - Oplossing voor een spelersgerichte architectuur (player centric architecture - PCA)

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Nationale Loterij N.V. van publiek recht
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
rue Belliard 25-33
Plaats
Brussel
Postcode
1040
NUTS-code
BE - BELGIQUE-BELGIË
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Service Procurement
Telefoon
+32 22384687
E-mail
catherine.abanto@loterie-nationale.be
Fax
+32 22384887

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.loterie-nationale.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=295022

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Nationale Loterij van België - Oplossing voor een spelersgerichte architectuur (player centric architecture - PCA)

Referentienummer: LN-FIN/PRO/2017/55-F52_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 72000000 - IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

De IT-functie bij de Nationale Loterij van België wil haar retail- en digitale spelomgeving uitbreiden met een open architectuur om haar strategische pijlers Spelersgerichtheid en Alomtegenwoordigheid 24/7 mogelijk te maken en te versterken.
Voor meer informatie, zie document te downloaden via de website e-procurement: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=295022

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

01-02-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-538677

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 29-12-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

In de website van e-procurement zal u vragen & antwoorden (Q1 à Q4) vinden. Gelieve dus hiermee rekening te houden bij het indienen van uw antwoord aan deze informatieaanvraag (RFI).

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1768 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!