Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Airfield Lighting LEDs Lights (Runways + Taxiways) voor Brussels Airport

Aankoop van inbouw & opbouw Airfield Lighting LEDs Lights (Runways + Taxiways)
+ Referentienummer dossier: BAC/IFC/EM/PPR/2014/025
LOT 1 : Levering van LED’s bakens voor:
- Aslijn voor startbaan
- Landingsmat
- Lateraal voor startbaan (inbouw bakens)
- Nadering (opbouw en inbouw bakens)
- Einde van startbaan (inbouw bakens)
- Drempel (inbouw bakens)
LOT 2 : Levering van LED’s bakens voor:
- Aslijn voor rolbanen
- Stop bars (inbouw en opbouw bakens)

Publicatiedatum
19-06-2014
Deadline
05-08-2014 om 12:00
Opdrachtcodes (CPV)
34997210 - Lampen voor start- en landingsbanen
Regiocodes (NUTS)
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Brussels Airport Company nv
Postadres
Auguste Reyerslaan 80, Diamant Building, 1030 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Stephane Longfils

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

De kandidaat dient voldoende betrouwbaar te zijn voor het uitvoeren van de opdracht.
Of aan deze vereiste voldaan is, blijkt uit de controle of de kandidaat zich bevindt in één van de
uitsluitingsgevallen voorzien in Artikel 43 van het Koninklijk besluit van 24 juni 2013 betreffende de mededinging
in het raam van de Europese Unie van bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten in de
sectoren water, energie, vervoer en postdiensten (hierna: het ‘KB van 24 juni 2013').
Brussels Airport Company vereist hiertoe in het kader van de aanvraag tot deelneming het voorleggen van de
volgende documenten, teneinde te bewijzen dat men zich niet bevindt in één van de uitsluitingsgevallen zoals
bedoeld in Artikel 43 van het KB van 24 juni 2013:
• Voor de uitsluitingsgronden voorzien in Artikel 43, §1 (strafrechtelijke veroordelingen) en §2, 1° (faillissement
e.a.), 2° (aangifte faillissement e.a.) en 3° (misdrijf professionele integriteit): een uittreksel uit het strafregister of
een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong
of herkomst en waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen is voldaan (uittreksel m.b.t. de vennootschap, max. 3
maanden oud).
• Voor de uitsluitingsgrond voorzien in Artikel 43, §2, 5° (sociale zekerheidsbijdragen): een attest van de
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid of een attest uitgereikt door de bevoegde overheid van het betrokken land
(attest betreffende het voorlaatste kalenderkwartaal t.o.v. de uiterste datum voor het indienen van de aanvraag
tot deelneming).
• Voor de uitsluitingsgrond voorzien in Artikel 43, §2, 6° (belastingen): een recent attest van de directe
belastingen en van de BTW-administratie of een attest uitgereikt door de bevoegde overheid van het betrokken
land (attest max. 3 maanden oud).
• Voor de overige uitsluitingsgronden (ernstige fout beroepsuitoefening, afleggen van valse verklaringen): de
kandidaat kan volstaan met een uitdrukkelijke verklaring op erewoord.
Indien de kandidaat de voormelde documenten om gegronde redenen niet kan aanleveren, kunnen deze
worden vervangen door een verklaring onder eed, of, in landen waar niet in een eed is voorzien, door een
plechtige verklaring van de betrokkene voor een gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris of een
bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst, dat hij zich niet in de desbetreffende
toestanden van uitsluiting bevindt.
Indien de kandidaat zich wel in een uitsluitbare situatie bevindt, wordt daaromtrent volledige informatie verschaft
door de kandidaat.
Indien een kandidaat zich in één of meer uitsluitingsgevallen zou bevinden, kan Brussels Airport Company tot uitsluiting van de kandidaat besluiten. Indien in eender welk stadium van de gunningprocedure zou blijken dat
een kandidaat, zich komt te bevinden in een situatie die aanleiding kan geven tot uitsluiting, zal door Brussels
Airport Company nog steeds tot uitsluiting van de kandidaat kunnen worden besloten.
Wanneer in de aanvraag tot deelneming beroep wordt gedaan op de draagkracht en/of bekwaamheid van
andere entiteiten (zie rubriek VI.3), gelden de hiervoor vermelde verplichtingen en bijhorende modaliteiten voor
elke entiteit waarop beroep gedaan wordt.
Wanneer de aanvraag tot deelneming uitgaat van een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid van
ondernemingen, gelden de hiervoor vermelde verplichtingen en bijhorende modaliteiten voor elke onderneming
uit de combinatie. In voorkomend geval dient de volgende bijkomende informatie overgemaakt te worden: naam
en gegevens van de leden en de structuur van de combinatie zonder rechtspersoonlijkheid van ondernemingen.
De uitsluiting van één van de ondernemingen uit de combinatie kan tot de uitsluiting van de ganse kandidaat
aanleiding geven.

Economische en financiële draagkracht

De kandidaat dient te beschikken over voldoende financiële en economische draagkracht voor het uitvoeren
van de opdracht en om de gevraagde engagementen aan te gaan zonder een financieel risico voor Brussels
Airport Company met zich mee te brengen.
Of aan deze vereiste voldaan is, zal worden beoordeeld op basis van de volgende criteria:
• De solvabiliteit en de liquiditeit van de kandidaat.
• De verhouding tussen de waarde van de opdracht en de omzet (op jaarbasis) van de kandidaat, inzonderheid
de specifieke omzet voor opdrachten met een aan onderhavige opdracht identiek of (gedeeltelijk) gelijkaardig
voorwerp (zie rubrieken II.1.1 en II.1.5).
Brussels Airport Company vereist hiertoe in het kader van de aanvraag tot deelneming het voorleggen van de
volgende documenten:
• De jaarrekeningen van de kandidaat van de laatste drie jaar, zoals neergelegd bij de Nationale Bank van
België of bij een gelijkaardige instantie.
->Hiervoor dient men een financiële template "Jaarrekening" aan te vragen via het in rubriek I.1 vermelde
e-mail adres. Er wordt met aandrang verzocht gebruik te maken van deze template.
• Een verklaring betreffende de omzet van de kandidaat voor elk van de laatste drie boekjaren, met opgave van
de specifieke omzet voor opdrachten met een aan onderhavige opdracht identiek of (gedeeltelijk) gelijkaardig
voorwerp (zie rubrieken II.1.1 en II.1.5). Deze verklaring dient ondertekend en gereviseerd te zijn door een
bevoegde persoon of instantie, in functie van de aard van de kandidaat.
Indien de kandidaat de voormelde documenten om gegronde redenen niet kan aanleveren, kan hij zijn
economische en financiële draagkracht aantonen met andere documenten die Brussels Airport Company
geschikt acht.
Kan uitgesloten worden van deelneming aan de opdracht, de kandidaat:
• Voor wie een negatief eigen vermogen blijkt uit de voorgelegde jaarrekeningen.
• Wiens omzet, wat betreft opdrachten met een aan onderhavige opdracht identiek of (gedeeltelijk) gelijkaardig
voorwerp (zie rubrieken II.1.1 en II.1.5), op jaarbasis door Brussels Airport Company onvoldoende wordt geacht
in het licht van de waarde van de opdracht.
Wanneer de aanvraag tot deelneming uitgaat van een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid van
ondernemingen en/of wanneer beroep wordt gedaan op de draagkracht en/of bekwaamheid van andere
entiteiten (zie rubriek VI.3):
• Dient ieder lid van de combinatie en elke entiteit een positief eigen vermogen te hebben;
• Moeten de, maximaal 3, grootste (gemeten naar omzet), leden van de combinatie en / of de andere entiteiten
gezamenlijk de voormelde verhouding tussen de waarde van de opdracht en de omzet realiseren.

Vakbekwaamheid

De kandidaat dient te beschikken over een passende technische bekwaamheid voor het uitvoeren van de opdracht.
Of aan deze vereiste voldaan is, zal worden beoordeeld op basis van de aanwezigheid van de vereiste kennis en ervaring voor het uitvoeren van de opdracht vermeld in rubriek II.1.1 en II.1.5).
Brussels Airport Company vereist hiertoe in het kader van de aanvraag tot deelneming het voorleggen van de volgende documenten:
Voor beide percelen:
1) Productiecapaciteit
De kandidaat beschikt over een voldoende grote productiecapaciteit om de leveringen tot een goed einde te brengen.
Ter staving van het hierboven aangehaald punt moet de kandidaat een overzicht bezorgen van de gemiddelde dagproductie die gehaald wordt.
2) Relevante referenties
De kandidaat heeft al soortgelijke opdrachten uitgevoerd in vergelijkbare omgevingen. Relevantie wordt geïnterpreteerd in functie van type, functie en omvang.
Ter staving van het hierboven aangehaald punt moet de kandidaat een lijst met relevante referenties van opdrachten uitgevoerd gedurende de laatste 5 kalenderjaren met de grootte van de opdrachten en zijn betreffende aandeel in deze opdrachten bij de kandidatuurstelling voegen. ->Hiervoor dient men een referentietemplate aan te vragen via het in rubriek I.1 vermelde e-mailadres. Er wordt met aandrang verzocht gebruik te maken van deze referentietemplate, minstens dient de hierin vermelde informatie aangeleverd te worden.
3) Mankracht en middelen
De kandidaat beschikt over een voldoende gestructureerde organisatie en capaciteit. De kandidaat beschikt over een voldoende gestructureerde dienst na verkoop.
Ter staving van de organisatie en capaciteit moet de kandidaat het organogram van het bedrijf met de jaarlijkse gemiddelde tewerkstelling van de bediende/arbeiders bij de kandidatuurstelling voegen. Ter staving van de dienst na verkoop dient de kandidaat het plan van aanpak van de dienst na verkoop bij de kandidatuurstelling te voegen.
4) Certificatie
De kandidaat beschikt over een ISO 9001:2008 attest of gelijkwaardig.
Ter staving van het hierboven aangehaald punt moet de kandidaat de gevraagde certificaten voorleggen.
Indien de kandidaat de voormelde documenten om gegronde redenen niet kan aanleveren, kan hij zijn technische bekwaamheid aantonen met andere documenten die Brussels Airport Company geschikt acht.
Kan uitgesloten worden van deelneming aan de opdracht, de kandidaat die onder andere:
Voor beide percelen:
1) Productiecapaciteit
Kunnen uitgesloten worden van deelneming aan de opdracht, de kandidaat die niet over voldoende productiecapaciteit beschikt.
2) Relevante referenties:
Kunnen uitgesloten worden van deelneming aan de opdracht, de kandidaat die geen enkele relevante referentie kan voorleggen.
3) Certificatie
Kunnen uitgesloten worden van deelneming aan de opdracht, de kandidaat die niet over de gevraagde certificaten beschikt.
Wanneer de aanvraag tot deelneming uitgaat van een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid van ondernemingen en/of wanneer beroep wordt gedaan op de draagkracht en/of bekwaamheid van andere entiteiten (zie rubriek VI.3), gelden de hoger vermelde vereisten op het niveau van de combinatie en de entiteiten tezamen.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2081 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!