Europees Fonds voor regionale ontwikkeling
Aankondiging van een opdracht

? BEPERKTE OFFERTEAANVRAAG VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN TEGEN GLOBALE PRIJS BESTAANDE UIT TWEE PERCELEN WAARVAN EEN BETREKKING HEEFT OP ADVIES EN ONDERSTEUNING INZAKE COMMUNICATIE EN EEN OP DE ONTWIKKELING VAN COMMUNICATIETOOLS INCLUSIEF DE ONTWIKKELING VAN EEN WEBSITE

Deze opdracht heeft als doel de opvolging en de coördinatie van de uitvoering van de communicatiestrategie 2014-2020 te verzekeren, die op 18 juni 2015 door het opvolgingscomité gevalideerd werd. Daarnaast moeten er ook evaluatietools tot stand gebracht worden.
Deze overheidsopdracht voor aanneming van diensten omvat twee percelen:
Perceel 1: opdracht betreffende het leveren van advies en ondersteuning inzake communicatie (maximaal bedrag € 85.000 excl. btw).
Perceel 2: opdracht betreffende het ontwikkelen van communicatietools met inbegrip van de ontwikkeling van een website (maximaal bedrag € 110.000 excl. btw).
Bestek beschrikbar op www.efro.brussels

Publicatiedatum
08-09-2016
Deadline
26-09-2016 om 12:00
Opdrachtcodes (CPV)
72000000 - IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
Regiocodes (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 27
Procedure
Niet-openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Europees Fonds voor regionale ontwikkeling
Postadres
vooruitgangstraat 80, 1035 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Richard Quentin

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

2 percelen

Waarde: 195000.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

De aanbestedende overheid behoudt zich de mogelijkheid voor om de kandidaten of inschrijvers in ongeacht welk stadium van de gunningsprocedure te verzoeken de betrokken inlichtingen en documenten aan te vullen of toe te lichten en via alle middelen die ze nuttig acht inlichtingen in te winnen over de situatie van elke kandidaat of inschrijver.
In voorkomend geval zal de aanbestedende overheid zelf deze informatie opvragen voor zover zij kosteloos toegang heeft tot de inlichtingen of documenten.
1) artikel 61, §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011:
Door het indienen van zijn offerte, verklaart de inschrijver impliciet op eer dat hij zich niet bevindt in één van de uitsluitingsgevallen als bedoeld in artikel 61, §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011.
2) artikel 62 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 - bijdragen voor de sociale zekerheid:
Kan uitgesloten worden van deelname aan de opdracht, in welk stadium van de procedure ook, de inschrijver die niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, overeenkomstig artikel 62 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011.
- daartoe zal de aanbestedende overheid zelf via elektronische middelen de stand van de rekening van de kandidaat bij de instelling voor sociale zekerheid (RSZ) nagaan;
- de kandidaat die personeel uit een andere lidstaat van de Europese Unie tewerkstelt, voegt bij zijn aanvraag tot deelneming een attest uitgereikt door de bevoegde overheid waarin bevestigd wordt dat de inschrijver, volgens de rekening die ten laatste de uiterste dag bepaald voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming is opgemaakt, op die datum voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.
3) artikel 63 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 - fiscale verplichtingen:
Kan uitgesloten worden van deelname aan de opdracht, in welk stadium van de procedure ook, de kandidaat die niet in orde is met de betaling van zijn belastingen, overeenkomstig artikel 63 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011.
- voor een Belgische kandidaat gaat de aanbestedende overheid zelf via elektronische weg na of de kandidaat voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen ten opzichte van de FOD Financiën;
- een kandidaat uit een andere lidstaat van de Europese Unie voegt bij zijn aanvraag tot deelneming een attest waaruit blijkt dat hij heeft voldaan aan zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.

Vakbekwaamheid

voor elke perceel (1)+(2):
Een document van 3 pagina's in A4-formaat dat de knowhow, efficiëntie, ervaring en betrouwbaarheid van de kandidaat aantoont
Een lijst met 3 gelijkaardige opdrachten uitgevoerd in de afgelopen drie jaar Deze prestaties moeten betrekking hebben op een bedrag dat minstens gelijk is aan 75% van het geraamde bedrag van het perceel.
Het bedrag, de datum en de openbare of private begunstigde moeten vermeld worden.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A