AZ Maria Middelares
Aankondiging van een opdracht

Leveren van MICROSOFT licenties en bijkomende dienstverlening

Het dossier betreft de huur en/of aankoop van Microsoftlicenties voor AZ Maria Middelares

Publicatiedatum
22-04-2016
Deadline
07-06-2016 om 10:30
Opdrachtcodes (CPV)
48200000 - Software voor netwerken, internet en intranet
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
AZ Maria Middelares
Postadres
Buitenring Sint-Denijs 30, 9000 Gent, BE
Contactpunt(en)
De heer Marc Monballieu - Directeur departement ICT

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

Op dit ogenblik heeft AZ Maria Middelares 1013 licenties (aantal wordt jaarlijks herzien).

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door het enkele feit van deel te nemen aan deze gunningsprocedure, verklaren de kandidaten of
inschrijvers op erewoord dat ze zich niet in één van de uitsluitingsgevallen bedoeld in artikel 61 §§ 1
en 2 van het KB plaatsing bevinden, noch dat ze zich in het uitsluitingsgeval bedoeld in artikel 57, 1, f)
van de Richtlijn 2014/24/EU van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten
bevinden. De bewijzen omtrent de uitsluitingsgronden van artikel 61 § 2, 1°, 2°, 5° en 6° worden
door het bestuur zelf opgezocht voor de Belgische aanvragen tot deelneming.
De Belgische kandidaat-inschrijver dient wel een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig
document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of
herkomst bij zijn aanvraag tot deelneming te voegen, waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen is
voldaan.
Dit attest mag ten vroegste 3 maanden voor ontvangst door het bestuur uitgereikt zijn. Dit uittreksel
kan voor de Belgische inschrijvingen (rechtspersonen) gevraagd worden bij de Federale
Overheidsdienst Justitie, DG RO – Dienst centraal strafregister, Waterloolaan 115, 1000 Brussel Tel
+32 (0)2 552 27 48 Fax +32 (0)2 552 27 82 E-mail [email protected]
Omdat het opdrachtgevend bestuur niet bij machte is de bewijzen van de uitsluitingsgronden zelf op
te zoeken in het geval van een buitenlandse inschrijving, dienen buitenlandse kandidaat-inschrijvers
bij hun aanvraag tot deelneming zelf alle bewijzen omtrent de uitsluitingsgronden aan te leveren.
Zodra blijkt dat een kandidaat-inschrijver zich in een toestand van uitsluiting bevindt, wordt hij
uitgesloten van deelneming aan de opdracht. Een kandidaat-inschrijver die niet RSZ-plichtig is (geen
personeel, inschrijving door natuurlijke persoon, etc…), moet een verklaring op eer bijvoegen waarin
hij verklaart waarom hij niet RSZ-plichtig is. Aandachtspunt: bij een combinatie zonder
rechtspersoonlijkheid zijn alle deelnemers hoofdelijk verbonden en ze zijn verplicht de deelnemer aan
te duiden die de combinatie zal vertegenwoordigen tegenover het opdrachtgevend bestuur. Wanneer
de kandidaat-inschrijver een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid betreft, moeten voor elke
partner van die combinatie zonder rechtspersoonlijkheid de bovenvermelde documenten ingediend
worden.

Economische en financiële draagkracht

De inschrijver voegt bij zijn offerte een verklaring op erewoord van minder dan twee (2) maanden oud
en ondertekend door de daarvoor gemachtigde persoon, waarop voor de laatste drie (3) boekjaren
van zijn onderneming zijn specifieke jaarlijkse omzet vermeld staat voor Microsoft volumelicenties.

Eventuele minimumeisen:

Een inschrijver dient minimum een omzet te kunnen voorleggen van EUR 500.000/jaar
aan Microsoft volumelicenties (bedrag exclusief BTW).

Vakbekwaamheid

Organisatie:
* De inschrijver dient aan te tonen dat hij beschikt over een Nederlandstalig callcenter.
* De inschrijver dient aan te tonen dat zijn organisatie als Enterprise Software Advisor (ESA) en
Licensing Solution Provider (LSP) gecertifieerd is.

Eventuele minimumeisen:

Referenties:
* De inschrijver dient een lijst bij te voegen van de voornaamste leveringen die gedurende de
afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond doorattesten die de bevoegde autoriteit afgeeft of medeondertekent of in het geval van diensten voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of, bij ontstentenis, eenvoudigweg door een verklaring van de dienstverlener.
->Minstens 5 van de opgegeven referenties van de inschrijver dienen expertise aan te tonen inzake zorgsectorspecifieke Microsoft contracten.
->Minstens 3 van deze opgegeven referenties van de inschrijver dienen expertise aan te tonen in het optimaliseren van licentiekosten in organisaties in de zorgsector met een omvang van minstens 250 erkende ziekenhuisbedden (acute bedden+SP bedden).
Gekwalificeerd personeel:
* De inschrijver moet aantonen dat hij beschikt over een licentiedesk bestaande uit minimaal 2
Nederlandstalige personeelsleden die specifiek met de Microsoft licentiering belast zijn.
->Om de juiste licensing competentie te kunnen aantonen, moet een aanbieder aantonen dat het
minstens 2 Nederlandstalige personeelsleden in dienst heeft die het MCTS (Microsoft Certified
Technology Specialist) examen nr 70-672 of 74-678 heeft afgelegd. De publiek toegankelijke info
hierrond vindt u terug op https://mspartner.microsoft.com/en/us/pages/membership/volumelicensing-competency.aspx.
->Om de juiste SAM – Software Asset Management competentie te kunnen aantonen, moet een
aanbieder aantonen dat het minstens 2 Nederlandstalig personeelsleden in dienst heeft die het MCTS examen nr 70-673 heeft afgelegd. De publiek toegankelijke info hierrond vindt u terug op
https://mspartner.microsoft.com/en/us/pages/membership/software-asset-managementcompetency.aspx.