Rectificatie

Implementatie CRM Dynamics

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Actiris
Nationaal identificatienummer
0239.843.188
Postadres
Sterrenkundelaan 14
Plaats
Brussel
Postcode
1210
NUTS-code
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
marguerite.frebutte@actiris.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.actiris.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=293820

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Implementatie CRM Dynamics

Referentienummer: Actiris-ORBEM-Csc 73-2017 Implémentation CRM Dynamics-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 72210000 - Programmering van softwarepakketten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Deze overheidsopdracht voor aanneming van diensten heeft betrekking op de consultancy, de implementatie, de integratie en de opleiding voor de uitvoering van subprojecten gebaseerd op de oplossing MS CRM Dynamics.
De opdracht omvat meerdere subprojecten. Voor elk subproject zal de opdrachtnemer een bestelbon ontvangen. Deze subprojecten worden in de loop van de uitvoering van de opdracht door Actiris bepaald.
Voor de uitvoering van elk subproject zal de opdrachtnemer eerst een functionele analyse maken. De functionele analyse duurt maximum 2 maanden.
Na deze analyse zal hij een verwezenlijkingsplan voorstellen. Het plan wordt dan besproken en door Actiris goedgekeurd. Het verwezenlijkingsproject bevat een schatting van het aantal uren noodzakelijk voor de verwezenlijking ervan.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

03-01-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-537383

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 242-503264

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 13-12-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

UEA

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1719 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!