Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия (EASME)
Rectificatie

Международни бюра за помощ на МСП относно интелектуалната собственост — Индия

Раздел І: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси

Официално наименование
Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия (EASME)
Национален регистрационен номер
-
Пощенски адрес
Avenue du Bourget 1
Град
Brussels
Пощенски код
1140
код NUTS
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Държава
BELGIQUE-BELGIË
Лице за контакт
-
Телефон
-
Електронна поща
[email protected]
Факс
-

Интернет адрес/и

Основен адрес: http://ec.europa.eu/EASME

Адрес на профила на купувача: https://ec.europa.eu/easme/en

Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

Международни бюра за помощ на МСП относно интелектуалната собственост — Индия

Референтен номер: EASME/2020/OP/0003

II.1.2) Основен CPV код

Основен CPV код: 72253100 - Услуги в помощ на потребителите

Допълнителен CPV код: -

II.1.3) Вид на поръчка

Услуги

II.1.4) Кратко описание

Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия (EASME) желае да сключи поръчка за услуги за изпълнение на набор от услуги относно интелектуалната собственост (IP) за МСП от ЕС и МСП, установени в държави, обхванати от програмата COSME, с търговски интереси в Индия. Този вид услуги вече се предлагат на МСП с търговски интереси в Китай, Югоизточна Азия и Латинска Америка, чрез така наречената поръчка за услуги „Международни бюра за помощ относно интелектуалната собственост“.
Задачите, които трябва да бъдат извършени от изпълнителя, са допълнително разяснени в раздел 1 на тръжните спецификации.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.4.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

30-04-2020

VI.4.6) Препратка към оригиналното обявление

Влизане в TED eSender: -

Потребителско влизане в TED eSender: -

Справка за обявления: -

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 062-146874

Дата на изпращане на оригиналното обявление:

Раздел VІI: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

VII.1.1) Препратка към оригиналното обявление

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган : не

Публикувани в TED данни, които не съответстват на първоначалните, подадени от възлагащия орган: не

VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление

Tекст за коригиране в оригиналното обявление

Обособена позиция №
-
Номер на раздел
IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
11-05-2020 10:00
Да се чете:
18-05-2020 10:00

Tекст за коригиране в оригиналното обявление

Обособена позиция №
-
Номер на раздел
IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени
Условия за отваряне на офертите
Вместо:
12-05-2020 10:00
Да се чете:
19-05-2020 10:00

Друга допълнителна информация

Промени в тръжната спецификация в раздел 4.2 „Проверка на критериите за неизключване“ (стр. 26), обозначени в червен удебелен шрифт относно дела на поръчката.