Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Aankopen / leasen van digitale borden voor Stedelijke Basisonderwijs - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Leveringen
Publicatie datum
19-04-2016
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Andere
Aanbestedende overheid
stad Brugge | 8000 Brugge, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
30200000 - Computeruitrusting en -benodigdheden
48500000 - Communicatie- en multimediasoftware
Korte inhoud
Voor toelichting en verdere info omtrent de opdracht wordt verwezen naar het bestek.
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
zie bestek
Minimum vereisten
zie bestek

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
zie bestek
Minimum vereisten
zie bestek
truck tower-crane sharing