Rectificatie

Overheidsopdracht voor DIENSTEN MET HET OOG OP HET VERLENEN VAN GESPECIALISEERDE ICT-DIENSTEN

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
FOD Kanselarij van de Eerste Minister
Nationaal identificatienummer
0308.357.951_115
Postadres
Wetstraat - Rue de la loi 16
Plaats
Brussel - Bruxelles
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Decruyenaere Bart
Telefoon
+32 25010412
E-mail
bart.decruyenaere@premier.fed.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.premier.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=330146

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Overheidsopdracht voor DIENSTEN MET HET OOG OP HET VERLENEN VAN GESPECIALISEERDE ICT-DIENSTEN

Referentienummer: AD-IT18076-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 72000000 - IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

De opdracht betreft de vernieuwing van en de ondersteuning bij de exploitatiediensten en bestaat uit 14 percelen die elk een raamovereenkomst vormen, met het oog op de aankoop van gespecialiseerde ICT-diensten (ter ondersteuning van de exploitatie).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

08-02-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-503034

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 025-056437

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 05-02-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

aanpassing van de lijst met errata.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!