Rectificatie

Opdracht voor de ontwikkeling en hosting van de corporate website van Pidpa - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Pidpa
Nationaal identificatienummer
BE 204.908.936
Postadres
Desguinlei 246
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
NUTS-code
BE21 - Prov. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Halima Abraymi
Telefoon
+32 32168693
E-mail
overheidsopdrachten@pidpa.be
Fax
+32 32606003

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://www.pidpa.be/over-pidpa/leveranciers/aankoop-opening

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Opdracht voor de ontwikkeling en hosting van de corporate website van Pidpa - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging

Referentienummer: C-12-091 Implementatie

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 72415000 - Verlenen van host-diensten voor websites

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

16-01-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-536672

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 12-12-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-

Overige nadere inlichtingen

C-12-091 Q&A document bijkomende info werd laatst toegevoegd in de cloud.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1873 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!