Rectificatie

Het afsluiten van een raamovereenkomst betreffende de huur [abonnement] of aankoop van “Low-code development platforms” licenties.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Landsbond van de Christelijke Mutualiteiten
Nationaal identificatienummer
0411702543_27752
Postadres
Haachtstesteenweg 579 bus 40
Plaats
Brussel
Postcode
1031
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Dienst Aankoop
Telefoon
+32 22462675
E-mail
achat@mc.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.mc.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=328053

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Het afsluiten van een raamovereenkomst betreffende de huur [abonnement] of aankoop van “Low-code development platforms” licenties.

Referentienummer: LCM-2018_100102-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 48000000 - Software en informatiesystemen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Deze opdracht is een overheidsopdracht van leveringen die als voorwerp heeft het afsluiten van een raamovereenkomst betreffende de huur [abonnement] of aankoop van “Low-code development platforms” licenties.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

09-01-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-537008

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 243-554706

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 18-12-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Overige nadere inlichtingen

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1702 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!