FOD ICT
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Customer Communication Management Tool

De opzet van deze opdracht bestaat erin te voorzien in een raamovereenkomst voor het plaatsen van opdrachten betreffende de levering en implementatie van, onderhoud op, ondersteuning, technische en functionele bijstand bij en opleidingen inzake een software voor de generatie van documenten en andere communicaties, op maat van de opdrachtgever en diens doelpubliek, meer bepaald een Customer Communications Management (CCM) Tool.
Deze opdracht bestaat concreet uit vier posten:
POST 1: Levering van de softwareoplossing en implementatie ervan op de IT-infrastructuur van de opdrachtgever.
Opmerking: Onder POST 1 wordt een verplichte optie opgenomen. Deze betreft een specifieke implementatie voor de dienst PersoPoint van de FOD Personeel & Organisatie, die bovendien enkel door deze dienst gelicht kan worden.
POST 2: Onderhoud op de softwareoplossing (evolutief/adaptief en correctief onderhoud, zowel op de standaard functionaliteiten van de software als op de door de opdrachtnemer doorgevoerde aanpassingen) en ondersteuning d.m.v. een helpdesk van de opdrachtnemer.
POST 3: Bijkomende diensten op afroep voor specifieke beheerstaken op of aanpassingen aan de geleverde oplossing.
POST 4: Mogelijke opleidingen die de opdrachtnemer gevraagd wordt te organiseren. Dit zijn technische opleidingen voor systeembeheer of opleidingen die gericht zijn op het functionele gebruik van de toepassing.

Publicatiedatum
13-09-2016
Opdrachtcodes (CPV)
48000000 - Software en informatiesystemen
48500000 - Communicatie- en multimediasoftware
48510000 - Communicatiesoftware
48511000 - Desktop-communicatiesoftware
48517000 - IT-software
72000000 - IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
72200000 - Softwareprogrammering en -advies
72210000 - Programmering van softwarepakketten
72212500 - Diensten voor ontwikkeling van communicatie- en multimediasoftware
72212510 - Diensten voor ontwikkeling van communicatiesoftware
72212511 - Diensten voor ontwikkeling van software voor desktop-communicatie
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
FOD ICT
Postadres
WTC III, Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Maras Björn
Ter attentie van
Procurement Manager

Overige nadere inlichtingen

Aanvullende informatie bij de rubrieken 5.3.1.1, 5.3.1.6, 10.2.2.10 en 10.2.2.13 van het bestek.