Rectificatie

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Raamovereenkomst voor levering, inrichting en hosting van een LMS (learning management system) als een "Software As A Service" oplossing

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Thomas More Mechelen-Antwerpen vzw
Nationaal identificatienummer
0455.411.733
Postadres
Zandpoortvest 60
Plaats
Mechelen
Postcode
2800
NUTS-code
BE212 - Arr. Mechelen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 15369100
E-mail
info@thomasmore.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.thomasmore.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Raamovereenkomst voor levering, inrichting en hosting van een LMS (learning management system) als een "Software As A Service" oplossing

Referentienummer: Thomas More-PPP0JH-777/7006/TM/MMO/20-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 48190000 - Software voor onderwijsdoeleinden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

14-01-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-500002

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 001-000753

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 03-01-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Template voor het VERPLICHTE UEA-document dat door kandidaten moet worden ingediende werd beschikbaar gesteld bij de te downloaden documenten. Template for the obligatory espd-document candidates need to fill out, is added to the documents that can be downloaded.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1719 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!