Aankondiging van een gegunde opdracht

7.1.5.100. Raamovereenkomst - Prestaties van veiligheids- en gezondheidscoördinatie - Aankoopcentrale - Dienstenopdracht - Openbare procedure

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Directie Vervoerinfrastructuur
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Vooruitgangstraat 56
Plaats
Brussel
Postcode
1210
NUTS-code
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw AC Bauduin
Telefoon
+32 22774688
E-mail
adjudications.beliris@mobilit.fgov.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.beliris.be

Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=300300

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   ja

I.4) Soort aanbestedende dienst

Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

7.1.5.100. Raamovereenkomst - Prestaties van veiligheids- en gezondheidscoördinatie - Aankoopcentrale - Dienstenopdracht - Openbare procedure

Referentienummer:   DIT-7.1.5.100.-F03_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   71317200 - Gezondheids- en veiligheidsdiensten

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Het voorwerp van onderhavige dienstenopdracht bestaat in de verwezenlijking, op aanvraag, van de veiligheids- en gezondheidscoördinatie in de zin van het K.B. van 25 januari 2001 betreffende tijdelijke en mobiele werkplaatsen.
De veiligheids- en gezondheidscoördinatie betreft de ontwerp- en uitvoeringsfase van werken die dienen te worden gerealiseerd ter uitvoering van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat de tenlasteneming door de Federale Staat regelt van een investeringsprogramma onder de vorm van verschillende initiatieven bestemd om de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel te bevorderen.
Voor meer informatie gelieve het bijzonder bestek te willen raadplegen dat als bijlage van deze bekendmaking gratis online beschikbaar is op de website https://enot.publicprocurement.be.

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Laagste offerte:   259.061,00

Hoogste offerte:   259.061,00

Munt:   EUR

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   71317100 - Advies inzake brand- en explosiebeveiliging en -controle

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Het voorwerp van onderhavige dienstenopdracht bestaat in de verwezenlijking, op aanvraag, van de veiligheids- en gezondheidscoördinatie in de zin van het K.B. van 25 januari 2001 betreffende tijdelijke en mobiele werkplaatsen.
De veiligheids- en gezondheidscoördinatie betreft de ontwerp- en uitvoeringsfase van werken die dienen te worden gerealiseerd ter uitvoering van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat de tenlasteneming door de Federale Staat regelt van een investeringsprogramma onder de vorm van verschillende initiatieven bestemd om de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel te bevorderen.
Voormelde initiatieven worden uitsluitend gerealiseerd op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en betreffen met name de herinrichting van wegenis, groenzones en stadsparken, de restauratie van sociale woonwijken of religieuze gebouwen, de renovatie van gebouwen of werken van burgerlijke bouwkunde.
Bijkomende inlichtingen over de aard van de projecten die door de Directie Vervoerinfrastructuur worden uitgevoerd kunnen worden bekomen op de website: www.beliris.be.
De opdracht omvat (voor de gedetailleerde omscrijving, zie punt D.3. Beschrijving van de te leveren prestaties van het bijzonder bestek) :
• De Veiligheids- en Gezondheidscoördinatie tijdens de ontwerpfase
• De Veiligheids- en Gezondheidscoördinatie tijdens de realisatiefase.
• Het uitvoeren van diverse werkzaamheden te vergoeden in regie of op grond van werkelijke uitgaven.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   60

Kwaliteitscriterium - Naam:   Visie  / Weging:   40

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   ja

Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   2017/S 232-483955

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem

De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van een opdracht werd bekendgemaakt:   neen

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging:   neen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   7.1.5.100.

Perceel nr.:   -

Benaming:   Raamovereenkomst - Prestaties van veiligheids- en gezondheidscoördinatie - Aankoopcentrale - Dienstenopdracht - Openbare procedure

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

28-02-2018

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   1

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   1

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   1

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   ja

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Cosep
Nationaal identificatienummer
0464.823.505
Postadres
Rue du Fond Cattelain
Plaats
Mont-Saint-Guibert
NUTS-code
BE310
Postcode
1435
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
cosep@cosep.be
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
SGI Ingenieurs
Nationaal identificatienummer
0475.803.311
Postadres
Rue Jean Sonet
Plaats
Gembloux
NUTS-code
BE352
Postcode
5032
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
info.nam.be@sgigroupe.com
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   251.165,75 EUR

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   -

Laagste offerte:   259.061,00 EUR

Hoogste offerte:   259.061,00 EUR

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen

1. Het volledige bijzonder bestek dient online op de website https://enot.publicprocurement.be te worden gedownload. Het downloaden is gratis.
2. De inventaris dient online op de website https://enot.publicprocurement.be te worden gedownload. Het downloaden is gratis.
3. De offertes dienen elektronisch via de applicatie e-tendering te worden ingediend (cf. art. 53 e.v. KB Plaatsing). Voor meer informatie, zie punt B.1.3. van het bijzonder bestek.
4. De inschrijvers dienen het ingevulde UEA aan hun offerte toe te voegen (cf. art 73 van de wet en 38 e.v. KB Plaatsing). Voor meer informatie, zie punt B.2.2. van het bijzonder bestek.
5. Het bijzonder bestek voorziet een bijzondere bepaling inzake belangenvermenging en afspraken (cf. art 51 KB plaatsing). Voor meer informatie, zie punt A.4.3. van het bijzonder bestek.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
Brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, te worden toegezonden.

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

09-03-2018

Bijlage D1 – Algemene aanbesteding: Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

1. Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in overeenstemming met artikel 32 van Richtlijn 2014/24/EU

Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een:

openbare procedure:   neen

niet-openbare procedure:   neen

De desbetreffende producten worden uitsluitend vervaardigd ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling overeenkomstig de in de richtlijn vermelde voorwaarden:   -

De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:

geen mededinging om technische redenen:   neen

aanbesteding met als doel het vervaardigen of verwerven van een uniek kunstwerk of het leveren van een unieke artistieke prestatie:   neen

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   neen

Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden :   neen

Aanvullende leveringen door de oorspronkelijke leverancier, besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   neen

Nieuwe werken/diensten die een herhaling zijn van bestaande werken/diensten en die zijn besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   -

De opdracht voor diensten wordt gegund aan de winnaar of een van de winnaars volgens de regels inzake prijsvragen voor ontwerpen:   -

Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen:   -

Aankopen van leveringen of diensten tegen bijzonder gunstige voorwaarden:

bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit stopzet:   -

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   -

2. Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn:   neen

3. Verklaring

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1597 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!