Rectificatie

DIENSTENOPDRACHT MET HET OOG OP HET VERLENEN VAN LICENTIES EN AANVERWANTE CONSULTANCY- EN MAINTENANCEDIENSTEN EN VAN GESPECIALISEERDE CONSULTANCYDIENSTEN

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
FOD Kanselarij van de Eerste Minister
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Wetstraat - Rue de la loi 16
Plaats
Brussel - Bruxelles
Postcode
1000
NUTS-code
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Decruyenaere Bart
Telefoon
+32 25010412
E-mail
bart.decruyenaere@premier.fed.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.premier.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=293358

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

DIENSTENOPDRACHT MET HET OOG OP HET VERLENEN VAN LICENTIES EN AANVERWANTE CONSULTANCY- EN MAINTENANCEDIENSTEN EN VAN GESPECIALISEERDE CONSULTANCYDIENSTEN

Referentienummer: AD-IT17001-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 72000000 - IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Deze opdracht bestaat uit 13 percelen die elk een raamovereenkomst vormen, met het oog op:
- (advies voor) de aankoop van gebruikslicenties van softwareprogramma's en de aanverwante maintenancediensten (percelen van reeks "S") met inbegrip van alle andere families van producten, die tijdens de duur van de opdracht door de uitgever/leverancier/producent van de software moeten worden ontwikkeld, of
- aanverwante gespecialiseerde consultancydiensten betreffende de voormelde softwareprogramma's (percelen van reeks "C").

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

15-01-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-500689

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 10-01-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Aangepast Offerteformulier in versie Word

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2047 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!