Aankondiging van een opdracht

FUNCTIONELE ANALYST

De raamovereenkomst heeft tot doel meerdere ondernemers te vinden die handelt als “Functionele Analyst” consultant en heeft betrekking op ICT-diensten (operationele prestaties) en hulp bij het beheer van ICT-projecten en - systemen. Dit betreft vooral, maar is niet beperkt tot, het beheer en de administratie van programma's. De consultant moet dus de operationele ICT-diensten verrichten en helpen bij het beheer van de projecten en de computersystemen.

Datum van verzending van deze aankondiging
19-01-2018
Publicatiedatum
Deadline
05-02-2018
Regiocodes (NUTS)

BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Opdrachtcodes (CPV)
72590000 - Professionele dienstverlening in verband met computers
Contracttype
Diensten
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant
Postadres
Zuidstraat, 111
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
procurement@fmsb.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie Bestek

Economische en financiële draagkracht

Zie Bestek

Eventuele minimumeisen:

Zie Bestek

Technische en beroepsbekwaamheid

Zie Bestek

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1199 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer