Rectificatie

Senior projectleider

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Digipolis
Nationaal identificatienummer
0860.487.295_21008
Postadres
Bellevue 1
Plaats
Ledeberg (Gent)
Postcode
9050
NUTS-code
BE234 - Arr. Gent
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Marianne Van Delsen
Telefoon
+32 92660900
E-mail
overheidsopdrachten.gent@digipolis.be
Fax
+32 92315521

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.digipolis.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=331144

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Senior projectleider

Referentienummer: DP-G000391-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 72000000 - IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Digipolis Gent zoekt een senior projectleider die, in nauwe samenwerking met de Digipolisdomeinverantwoordelijke, de volgende taken zal uitvoeren:· Verantwoordelijkheid opnemen voor het volledig beheer van meerderesoftwareimplementatie projecten.· Beheer van de gerelateerde projectbudgetten.· Opstellen van projectaanpak en planning.· Projectcoördinatie- en rapportering volgens afspraken Digipolis projectwerking.· Coördinatie met en tussen andere projecten en projectteams.· Aansturen van multi-disciplinaire projectmedewerkers en kerngebruikers.· Organiseren van het vereiste interne overleg en overleg met de betrokken van de klant.· Organiseren van de acceptatie en verspreiding van de projectresultaten.· Rapportering naar het management en de klanten.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

28-01-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-502075

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 23-01-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Overige nadere inlichtingen

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1702 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!