Rectificatie

Raamovereenkomst Technische Ondersteuning door ICT-Profielen

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Agentschap Facilitair Bedrijf
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Havenlaan 88 bus 60
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Team Plaatsing en rapportering
Telefoon
-
E-mail
aanbestedingen.facilitairbedrijf@kb.vlaanderen.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=293324

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=293324

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Raamovereenkomst Technische Ondersteuning door ICT-Profielen

Referentienummer: HFB-2017/HFB/OP/33672-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 72000000 - IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

De Raamovereenkomst heeft als voorwerp in hoofdzaak het vraag gestuurd, op een flexibele manier
en aan marktconforme voorwaarden uitvoeren van diverse ICT-opdrachten in middelenverbintenis door de opdrachtnemer
via door hem geselecteerde ICT-Medewerkers (Onderaannemers) voor de ondersteuning van verschillende aanbestedende
overheden (=Klanten).
De gekozen opdrachtnemer vervult als hoofdaannemer de rol van een “Managed Service Provider” (MSP). Hierbij moet de
gekozen opdrachtnemer zich volledig neutraal opstellen (“vendor neutral”), hetgeen o.a. inhoudt dat hij geen eigen personeel
mag inzetten voor de eigenlijke uitvoering van de ICT-opdrachten.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

10-01-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-536904

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 238-494115

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 12-12-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Bijkomend document opgeladen: Vragen en antwoorden Technische ondersteuning ICT-profielen_REC1_33672.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1753 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!