Afdeling Zeeschelde
Aankondiging van een opdracht

Scheldebruggen te Temse / Bornem Re-engineering Elektromechanische Uitrusting (EMU) Open aanbesteding voor aanneming van werken

Scheldebruggen te Temse / Bornem
Re-engineering Elektromechanische
Uitrusting (EMU)
Open aanbesteding voor aanneming van werken

Publicatiedatum
22-10-2015
Deadline
30-11-2015 om 09:45
Opdrachtcodes (CPV)
45315600 - Laagspanningsinstallaties
31720000 - Elektromechanische uitrusting
45315500 - Middenspanningsinstallaties
51110000 - Installatie van elektrische uitrusting
45112000 - Graafwerkzaamheden en grondverzet
45316000 - Installeren van verlichting en signaleringssystemen
45312100 - Installeren van brandalarmsystemen
45315100 - Elektrotechnische installatiewerken
Regiocodes (NUTS)
BE21 - Prov. Antwerpen
BE23 - Prov. Oost-Vlaanderen
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Afdeling Zeeschelde
Postadres
Lange Kievitstraat 111-113 bus 44, 2018 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Patrick Van Bockstal

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Art. 60 - 64 Toegangsrecht
Door in te schrijven op de opdracht verklaart de inschrijver zich niet te bevinden in een toestand van
uitsluiting.
Alle inschrijvers voegen een uittreksel van hun strafregister bij hun inschrijving.
Voor de Belgische inschrijvers vraagt de aanbestedende overheid zelf volgende documenten op:
? RSZ-attest
? KBO-attest (niet-faling)
? BTW-attest
? Fiscaal attest
Niet-Belgische inschrijvers voegen tevens volgende documenten worden bij hun inschrijving:
? Een origineel attest uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie van het land waar hij
gevestigd is en waaruit blijkt dat hij heeft voldaan aan de voorschriften inzake bijdrage voor
sociale zekerheid overeenkomstig art. 62, §2 KB Plaatsing;
? Getuigschrift van niet-faillissement uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie van het
betrokken land.
? Een origineel attest uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie van het land waar hij
gevestigd is en waaruit blijkt dat de betrokkene in orde is met de betaling van zijn belastingen
(directe belastingen en btw).
De attesten zijn niet ouder dan drie maanden te rekenen vanaf de datum van de opening van de offertes.
De buitenlandse inschrijver, alsook de Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen
is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie, voegt bij zijn
inschrijver een attest of een verklaring volgens de bepalingen van art. 62, §2.

Vakbekwaamheid

Art. 69 Technische bekwaamheid
Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning van opdrachtnemers van werken, tonen de
inschrijvers hun technische bekwaamheid aan door de volgende referentie(s) :
? Het voorleggen van studie- en beroepskwalificaties van de opdrachtnemer en/of van het
ondernemingskader en, in het bijzonder, van de verantwoordelijke(n) voor de uitvoering van de
werken (1.a).
? Het voorleggen van een lijst van soortgelijke re-engineering werken uitgevoerd tijdens de
laatste vijf jaar, gestaafd door getuigschriften van goede uitvoering voor de belangrijkste
werken. Deze getuigschriften bevatten het bedrag, het tijdstip en de plaats van uitvoering en
geven duidelijk weer of deze uitgevoerd werden volgens de regels van de kunst en of ze op
regelmatige wijze tot een goed einde werden gebracht. Er worden minstens 3 referenties naar
soortgelijke werken voorgelegd (1.b).
? Specifiek voor deelcontract 6 : Het voorleggen van een lijst van dienstverlening in het
kader van omnium onderhoudscontracten voor elektromechanische installaties, lopende
gedurende de laatste tien jaar, gestaafd door getuigschriften van goede opvolging voor de
belangrijkste onderhoudscontracten. Deze getuigschriften bevatten het bedrag van het contract,
de intensiteit, het aantal interventies en de snelheid van optreden samen met de plaats van
uitvoering en geven duidelijk weer of deze uitgevoerd werden volgens de regels van de kunst
en of ze op regelmatige wijze tot een goed einde werden gebracht. Er worden minstens 3
referenties naar soortgelijke omnium onderhoudscontracten voorgelegd (1.c).
TB - Bestek - 20151016
Dossiernr. EMT WZS.123 – Besteknr. EMT MDM/15J02 – Besteknr. W&Z 16EI/15/82
37
Art. 70 Erkenning
De erkenning waaraan de inschrijver moet voldoen staat vermeld op pg. 3-4 van dit bestek.
De aanbestedende overheid vraagt zelf dit attest op.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 5 : tot 1.810.000 EUR, Categorie: K, P2