Stad Genk
Aankondiging van een opdracht

Oproep tot aanvraag tot deelneming - C-Mine signalisatie

Voorwerp van de werken : aanbrengen van signalisatie C - mine Genk
Plaats van uitvoering C - mine Genk

Publicatiedatum
14-12-2016
Deadline
30-01-2017 om 15:30
Opdrachtcodes (CPV)
45316200 - Installeren van signalisatie-uitrusting
14721000 - Aluminium
30194500 - Beletteringshulpmiddelen
45262670 - Metaalbewerking
Regiocodes (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Genk
Postadres
Stadsplein 1, 3600 Genk, BE
Contactpunt(en)
De heer Luc Serroyen

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Economische en financiële draagkracht

* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
* De recentste jaarrekeningen of de neergelegde jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land van de kandidaat of inschrijver deze neerlegging voorschrijft, waaruit de gezonde financiële situatie blijkt.

Vakbekwaamheid

zie bestek
Een VCA-certificaat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) ten bewijze dat de firma voldoet aan de minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu of een gelijkwaardig document voor buitenlandse inschrijvers.

Eventuele minimumeisen:

Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 1