Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Acquiring EMV

De MIVB zoekt één firma die
- "acquiring services" voor verwerken van contactloze kaarttransacties in openbaar vervoer zoals gepromoot door "EMV" (EuroPay, MasterCard, Visa) en Bancontact;
- de bijhorende terminals voor voertuigen en metrostation;
- de draagbare betaling & controletoestellen
zou kunnen leveren, installeren en onderhouden
De volledige PCI DSS gecertificeerd oplossing (hard & soft) zal moeten worden geïntegreerd in/met de bestaande VIX TECHNOLOGY EMV-ABT Backoffice.
Daar de levering en indienststelling op meer dan 1000 voertuigen verspreid zal zijn over ongeveer 3 jaar, én een eerste 3-jaar onderhoudsperiode, werd er besloten het raamcontract voor een looptijd van 6 jaar af te sluiten. De oplossing moet in productie kunnen worden genomen in het 4de kwartaal van 2019. De MIVB behoudt zich het recht voor een nieuwe opdracht te starten vóór het einde van de huidige opdracht om aan nieuwe strategische, commerciële, technologische of financiële vereisten te beantwoorden.


Datum van verzending van deze aankondiging
06-02-2018
Publicatiedatum
09-02-2018
Deadline
08-03-2018
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Opdrachtcodes (CPV)
66172000 - Afhandelen van financiële transacties en clearingsdiensten
Contracttype
Diensten
Procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Procurement & Logistics Department
Postadres
Koningsstraat 76
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Francis Van Peborgh
E-mail
itquotes@stib.brussels

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in bijlage van de aankondiging van de opdracht: moet verplicht geïmporteerd en ingevuld worden via website https://ec.europa.eu/tools/espd

Economische en financiële draagkracht

- De economische en financiële draagkracht van de kandidaten zal gecontroleerd worden op basis van financiële gegevens (de omzet, balansen en resultatenrekeningen).
- De kandidaat zal aan de MIVB de laatste 2 neergelegde balansen en resultatenrekeningen van de onderneming (modellen neergelegd bij de NBB) overmaken of de link naar de website waarop deze documenten gratis kunnen worden gedownload communiceren. Voor Belgische bedrijven is dit niet verplicht, aangezien de MIVB de jaarrekeningen kan opvragen afkomstig van de balanscentrale van de Nationale Bank van België, voor zover deze gepubliceerd werden.
- De specifieke jaaromzet: de jaaromzet die werd behaald met het gedeelte waarop de aankondiging van een opdracht betrekking heeft.
De kandidaat zal een verklaring overmaken betreffende zijn omzetcijfer voor de gevraagde leveringen, en dit voor de 3 meest recente beschikbare boekjaren. (In te vullen in het UEA Deel IV: Selectiecriteria IV punt B).

Eventuele minimumeisen:

- De gemiddelde jaaromzet voor de gevraagde leveringen, berekend voor de 3 meest recente beschikbare boekjaren, moet meer dan 500.000 EUR bedragen.
- De MIVB zal de kandidaten uitsluiten, waarvan de financiële gegevens (balansen en resultatenrekeningen) niet bewijzen dat zij over de capaciteit beschikken om de opdracht zoals beschreven in de rubrieken II.1.4 tot een goed einde te brengen. Zij zal al de kandidaten uitsluiten waarvan de eigen fondsen negatief zijn.
De bewijsstukken ivm. de economische en financiële capaciteit moeten bij uw kandidatuurstelling en UEA gevoegd worden.

Technische en beroepsbekwaamheid

1°- een lijst met referenties van leveringen uitgevoerd in de afgelopen 5 jaar binnen het Openbaar Vervoer sector of gelijkwaardige met vermelding van:
- een beschrijving van de opdracht (met beschrijving van de gebruikte technologieën),
- het bedrag,
- duur van het contract, de datum,
- de naam van de betreffende onderneming ( + de gegevens van een contactpersoon).
(In te vullen in het UEA Deel IV: Selectiecriteria IV punt C).
2°- getekende tevredenheidsattesten, opgemaakt door de klanten (bij het kandidaatstellingsdossier te voegen).

Eventuele minimumeisen:

Minimum een referentie voor een gelijkaardige opdracht, vergezeld door een tevredenheidsattest getekend door de klant.