Rectificatie

Aanschaf en uitbouw van een forensisch platform E-Audit

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
FOD Fin Afdeling Aankopen
Nationaal identificatienummer
0308.357.159_24900
Postadres
North Galaxy- B Toren-4de verdieping-Albert II-laan 33/961
Plaats
Brussel
Postcode
1030
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Dirk Deroey (dirk.deroey@minfin.fed.be)
Telefoon
-
E-mail
finprocurement@minfin.fed.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=327041

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=327041

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Aanschaf en uitbouw van een forensisch platform E-Audit

Referentienummer: SPF Fin Division Achats-SL-DA-2018-115-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 72000000 - IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Aanschaf en uitbouw van een forensisch platform E-Audit

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

17-01-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-500016

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 003-003251

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 02-01-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Vragen en Antwoorden + enkele correcties (zie titelblad)

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1702 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!