Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Job Scheduling tool I-ICT

Aankoop (installatie, migratie en opleiding) en onderhoud van een software-oplossing om taken in te plannen die op verschillende besturingssystemen worden uitgevoerd

Datum van verzending van deze aankondiging
17-01-2019
Publicatiedatum
20-01-2019
Deadline
26-02-2019
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
48000000 - Software en informatiesystemen
48217000 - Transactionele verwerkingssoftware
48217100 - Mainframe transactionele verwerkingssoftware
48217200 - Transactionele verwerkingssoftware voor minicomputer
48921000 - Automatiseringssysteem
Contracttype
Diensten
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel nv - Procurement, afdeling I-FBA.51
Postadres
Marcelbroodthaersplein 2
Plaats
Brussel
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
10-31 I-FBA.515 Sylvie ADELMENT
E-mail
sylvie.adelment@infrabel.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) (het UEA-document vindt u terug in bijlage van de aankondiging van de opdracht en in te vullen via de website: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=nl).
Zie bijlage "Toegangsrechten"

Economische en financiële draagkracht

- de kandidaat dient een zakencijfer van minimaal 1000000 € /jaar voor de 3 laatste afgesloten boekjaren aan te tonen ;
- de economische en financiële capaciteit van de kandiderende bedrijven zal ook gecontroleerd worden door een D&B evaluatie (Dun & Bradstreet) en zijn ratio's. Elke kandidaat kan het rapport gratis bekomen bij Dun & Bradstreet. De economische en financiële betrouwbaarheid van de kandidaat moet gegarandeerd worden door een Dun & Bradstreet index kleiner dan of gelijk aan 2. Indien er voor een kandidaat geen Dun & Bradstreet rapport bestaat, kan een gelijkwaardig alternatief voorgesteld worden.
De bewijsstukken voor de selectiecriteria betreffende de economische en financiële draagkrachten dienen te worden toegevoegd aan de kandidatuur en het UEA-document.

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

De kandidaat moet minimaal 3 referenties verstrekken van uitgevoerde projecten met vergelijkbare oplossingen in de afgelopen vijf jaar, op het grondgebied van de Europese Gemeenschap waarbij minstens 4500 jobs gepland voor 40000 runs per dag en ten minste 1000 jobs simultaan kunnen worden opgevolgd.
- Verzoeken tot deelneming nemen moeten vergezeld gaan van de volgende informatie voor elk van de drie referenties:
• Gegevens van het bedrijf waar het project werd geïmplementeerd: naam en adres, aantal werknemers, contactpersoon en telefoonnummer
• Algemene beschrijving en scope van het project (max. 1 pagina)
• Start- en einddatum van het project
• het aantal betrokken werknemers en hun precieze rol in de projectimplementatie van het onderdeel (projectbeheer, functionele analyse, technische analyse, implementatie,
Als de kandidaat een distributeur is, verstrekt hij een officieel certificaat dat garandeert dat hij een geautoriseerde distributeur is van elke software die hij als oplossing zou kunnen voorstellen.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!