Rectificatie

A001076 - 'Time Machine' Historical GIS app

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Digipolis
Nationaal identificatienummer
0860.487.295_21008
Postadres
Generaal Armstrongweg 1
Plaats
Antwerpen
Postcode
2020
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 33389778
E-mail
birgit.conjaerts@digipolis.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.digipolis.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=332065

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

A001076 - 'Time Machine' Historical GIS app

Referentienummer: DP-A001076-F50_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 72000000 - IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Stad Antwerpen en imec lanceerden samen de Smart Zone: het gebied waar we beginnen aan de ’Smart City’ en concrete toepassingen aan de burger tonen. Digipolis is de technologiepartner van de stad en zet voor de Smart Zone uitdagingen in de markt in opdracht van stad en imec. De Smart Zone omvat het gebied tussen de Groenplaats enhet Museum voor Schone Kunsten en fungeert als technologielab, als (internationaal) uitstalraam en als hulpmiddel om van de Antwerpenaars (nog meer) “smart people” te maken.ZIE BIJLAGE

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

05-02-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-503199

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 04-02-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.4)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Overige nadere inlichtingen

Foutief aangemaakt in Public Procurement. Deze opdracht zal in een latere fase beperkt gepubliceerd worden.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1702 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!